ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-practically-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น practically, *practically*,

-practically- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Certainly, I listen practically every nightแน่นอน ฉันฟังมันเกือบจะทุกคืน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well! Huh. Th-This is practically where I came in.ก็ อะ นี้เป็นจริงที่ฉันเดินเข้ามา ใน
I practically got buried alive in flowers.{\cHFFFFFF}ฉันจริงได้ ฝังทั้งเป็นในดอกไม้
It's an old Mount Prospect police car. They were practically giving them away.มันเป็นรถตำรวจเมานทโพรสเพคทเก่า พวกเขาเกือบให้มันฟรี
They practically own South America.They cart it back. It gets thawed out, wakes up, not in the best of moods.
The road to Dushanbe? you practically told them the strike zone.ถนน Dushanbe นั่นเป็นเขตสู้รบนะ
The baby was a spoiled child and wanted everything for himself... and the young girl was practically a slave.เด็กนั่นเอาแต่ใจ และอยากได้ทุกๆอย่างไปเป็นของตัวเอง หญิงสาวมักจะถูกปฏิบัติเยี่ยงทาส
I wondered how Teddy could care so much for his dad who'd practically killed him and I couldn't give a shit about my own dad who hadn't laid a hand on me since I was three.ผมสงสัยว่าทำไมเ? ท็ดดี้ถึงแคร์พ่อมากนัก ทั้งๆ ที่พ่อของเขาเกือบจะฆ่าเขา และผมก็ไม่สามารถบอกเรื่องพ่อของตัวเอง
I practically grew up here.แทบจะพูดได้เลยว่า ฉันโตขึ้นที่นี่.
Creative freedom, practically my own boss, maybe some World Series tickets.เราจะไปเที่ยวกัน ไปพักร้อน บางทีเราจะไปดูการแข่งชิงแชมป์โลกสัก 4-5 รายการ
I'm practically a psychopath delivery service.ผมปฏิบัติตัวเป็น พวกต่อต้านสังคม
Into it? I was practically living in the goddamn thing. into it?เรื่องนี้ต้องทำให้เราปวดหัวแน่
As for Don Alfonso... he spent so much time away handling the details of his trading business, that I was practically able to live in Dona Julia's house.เพราะว่า ดอนอัลฟองโซ จากไปเสียนาน เพื่อทำธุรกิจค้าขาย และทำให้ผมสามารถอยู่ในบ้านดอนน่า จูเลีย

-practically- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闲职[xián zhí, ㄒㄧㄢˊ ㄓˊ, 闲职 / 閑職] sinecure; position with practically no obligations

-practically- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出来レース[できレース, deki re-su] (n) (abbr) (from 出来合いのレース) fixed game; bid-rigging; put-up job; contest in which the victor is practically known beforehand (e.g. due to unfair conditions or an obvious difference in strength)
論語読みの論語知らず[ろんごよみのろんごしらず, rongoyominorongoshirazu] (exp) a mere scholar, unable to practically use what he has learned; someone who knows a theory, but cannot apply it

-practically- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จวน[adv.] (jūan) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; approximatively ; virtually ; soon FR: presque ; quasiment ; quasi ; pratiquement ; virtuellement
จวนจะ[adv.] (jūan ja ) EN: almost ; nearly ; practically ; virtually FR: sur le point de
แทบจะ[X] (thaēp ja) EN: almost ; nearly ; just about ; practically ; virtually FR: pratiquement ; presque ; quasi ; virtuellement ; tellement ; ne ... guère
แทบทุกกรณี[X] (thaēp thuk ) EN: in most cases ; in practically every case FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -practically-
Back to top