ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-position)-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น position), *position)*,

-position)- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朝阳[cháo yáng, ㄔㄠˊ ㄧㄤˊ, 朝阳 / 朝陽] exposed to the sun; (a position) facing the sun

-position)- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
てば;ってば[, teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position)
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position)
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1,vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P)
引き当てる;引当てる;引当る(io)[ひきあてる, hikiateru] (v1,vt) (1) to draw (the winning ticket); (2) (See 当てはめる) to apply; to compare; to put (oneself in someone's position)
按察使;按察[あぜち;あんさつし(按察使), azechi ; ansatsushi ( an satsu shi )] (n) travelling inspector of the provincial governments (Nara- and Heian-period position)
椋鳥[むくどり;ムクドリ, mukudori ; mukudori] (n) (1) (uk) grey starling (gray); white-cheeked starling (Sturnus cineraceus); (2) starling (any bird of family Sturnidae); (3) bumpkin; gullible person; (4) sixty-nine (sexual position)
貫禄不足[かんろくぶそく, kanrokubusoku] (n,adj-na,adj-no) lacking enough gravity for (a position, task); being an insignificant figure for (a position)
貫禄十分[かんろくじゅうぶん, kanrokujuubun] (n,adj-na,adj-no) having great (impressive, commanding) presence; having an air of importance; having enough gravity for (a position)
都護[とご, togo] (n) (1) (See 都護府) Protector General; Tang-period Chinese official in charge of the local Protectorate General; (2) (See 按察使) travelling inspector of the provincial governments (Nara- and Heian-period position)

-position)- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก่งแย่งชิงดี[v. exp.] (kaengyaēng ) EN: compete (for a better position) ; scramble ; strive ; vie FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -position)-
Back to top