ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*position)*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น position), -position)-

*position)* ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แก่งแย่งชิงดี (v.) compete (for a better position) See also: scramble, strive, vie Syn. ชิง, แย่ง, ชิงดีชิงเด่น, ช่วงชิง

*position)* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代理[dài lǐ, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ, 代理] acting (temporarily filling a position); to act for; a surrogate
随和[suí hé, ㄙㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, 随和 / 隨和] amiable (disposition); easy-going
分歧[fēn qí, ㄈㄣ ㄑㄧˊ, 分歧] difference (of opinion, position); bifurcation
朝阳[cháo yáng, ㄔㄠˊ ㄧㄤˊ, 朝阳 / 朝陽] exposed to the sun; (a position) facing the sun
前卫[qián wèi, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, 前卫 / 前衛] advanced guard; vanguard; avant-garde; forward (soccer position)
龙头老大[lóng tóu lǎo dà, ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ, 龙头老大 / 龍頭老大] big boss; leader of a group; dominant (position)
中前卫[zhōng qián wèi, ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, 中前卫 / 中前衛] center forward (soccer position)
暂缺[zàn quē, ㄗㄢˋ ㄑㄩㄝ, 暂缺 / 暫缺] currently in short supply; in deficit (of commodity); currently vacant (position)
败落[bài luò, ㄅㄞˋ ㄌㄨㄛˋ, 败落 / 敗落] decline (in wealth and position)
[è, ㄜˋ, 扼] hold (strategic position)
左前卫[zuǒ qián wèi, ㄗㄨㄛˇ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, 左前卫 / 左前衛] left forward (soccer position)
右前卫[yòu qián wèi, ㄧㄡˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, 右前卫 / 右前衛] right forward (soccer position)

*position)* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P)
てば;ってば[, teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position)
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position)
バラード[, bara-do] (n) (1) ballade (narrative poetry, musical composition) (fre
俗物根性[ぞくぶつこんじょう, zokubutsukonjou] (n,adj-no) snobbery; snobbishness; philistinism; vulgar and ostentatious nature (disposition)
円舞曲[えんぶきょく, enbukyoku] (n) waltz (composition)
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1,vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P)
切り崩す[きりくずす, kirikuzusu] (v5s,vt) (1) to level (earth); to cut through (a mountain); (2) to split (the opposition); to break (strike); (P)
埋める[うめる, umeru] (v1,vt) (1) to bury (e.g. in the ground); (2) to fill up (e.g. audience fills a hall); to fill (a seat, a vacant position); (3) to plug gaps; to stop a gap; (4) to make amends; to cover up for something; (5) to put cold water in a bath; (6) to cover; to scatter something over; (P)
変わり身[かわりみ, kawarimi] (n) (1) change of attitude (stance, position); (2) lightness of foot (sumo); ability to dodge out of the way of an attack
失地回復[しっちかいふく, shicchikaifuku] (n) the recovery of lost territory; recovering (regaining) lost ground (one' former position); fence-mending
奴隷根性[どれいこんじょう, doreikonjou] (n) servile character (disposition)
座る(P);坐る;据わる;据る(io)[すわる, suwaru] (v5r,vi) (1) to sit; to squat; (2) to assume (a position); (3) (esp. 据わる, 据る) to hold steady; to hold still; (P)
座禅(P);坐禅[ざぜん, zazen] (n) zazen (seated Zen meditation, usu. in a cross-legged position); (P)
引き当てる;引当てる;引当る(io)[ひきあてる, hikiateru] (v1,vt) (1) to draw (the winning ticket); (2) (See 当てはめる) to apply; to compare; to put (oneself in someone's position)
按察使;按察[あぜち;あんさつし(按察使), azechi ; ansatsushi ( an satsu shi )] (n) travelling inspector of the provincial governments (Nara- and Heian-period position)
換位[かんい, kan'i] (n) (logical) conversion (transposition of subject and predicate to form a new proposition)
机上空論[きじょうくうろん, kijoukuuron] (n) impractical desktop theory (proposition); unworkable idea; an idea that isn't worth the paper it's written on
椋鳥[むくどり;ムクドリ, mukudori ; mukudori] (n) (1) (uk) grey starling (gray); white-cheeked starling (Sturnus cineraceus); (2) starling (any bird of family Sturnidae); (3) bumpkin; gullible person; (4) sixty-nine (sexual position)
相半ばする[あいなかばする, ainakabasuru] (vs-s,vi) to be equal in number, degree, etc. (of two things in opposition); to balance; to cancel out
祭り上げる;祭上げる[まつりあげる, matsuriageru] (v1,vt) to set up (in high position); to kick upstairs
立つ(P);発つ[たつ, tatsu] (v5t,vi) (1) (立つ only) to stand; to rise; to stand up; (2) (立つ only) to find oneself (e.g. in a difficult position); (3) to depart (on a plane, train, etc.); (P)
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P)
蒸着[じょうちゃく, jouchaku] (n,vs) (1) (See 真空蒸着) deposition (e.g. vacuum deposition); (2) (See 蒸発) vaporization; evaporation
貫禄不足[かんろくぶそく, kanrokubusoku] (n,adj-na,adj-no) lacking enough gravity for (a position, task); being an insignificant figure for (a position)
貫禄十分[かんろくじゅうぶん, kanrokujuubun] (n,adj-na,adj-no) having great (impressive, commanding) presence; having an air of importance; having enough gravity for (a position)
越天楽[えてんらく, etenraku] (n) Etenraku (Japanese court music composition)
都護[とご, togo] (n) (1) (See 都護府) Protector General; Tang-period Chinese official in charge of the local Protectorate General; (2) (See 按察使) travelling inspector of the provincial governments (Nara- and Heian-period position)

*position)* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก่งแย่งชิงดี[v. exp.] (kaengyaēng ) EN: compete (for a better position) ; scramble ; strive ; vie FR:
มุม[n.] (mum) EN: stand FR: stand [m] ; espace (d'exposition) [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *position)*
Back to top