ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-plesant-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น plesant, *plesant*,

-plesant- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สุนทร[adj.] (sunthøn) EN: beautiful ; plesant ; sweet ; delightful ; mellifluous FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -plesant-
Back to top