ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*plesant*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น plesant, -plesant-

*plesant* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plesant (adj.) เป็นที่เบิกบานใจ Syn. delightful

*plesant* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกะกะ[adj.] (keka) EN: unplesant to look at ; offending the eye ; being an eyesore FR:
สุนทร[adj.] (sunthøn) EN: beautiful ; plesant ; sweet ; delightful ; mellifluous FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *plesant*
Back to top