ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-phobia-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น phobia, *phobia*,

-phobia- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've been dying to play your games but I have this phobia about having my body penetrated surgically.ผมกำลังจะตายเพราะเกมของคุณ ผมมีโรคประหลาด เกี่ยวกับการที่จะเจาะเข้าร่างกายผม โดยหมอ
Maybe you healed my phobia with your hands.คุณอาจรักษาโรคกลัวที่แคบของผมด้วยมือ
Some phobia or other to go outdoors after a traumatic experience.หวาดกลัวที่จะเผชิญโลกภายนอก หลังจากถูกทำร้าย
So you might take that if you had, say, a severe phobia of germs.งั้นคุณคงจะกินมันไป ถ้าคุณไม่พูดว่า เป็นเชื้อโรค ที่แสนน่ากลัวมาก
I have a phobia about having a video camera even pointed at me.ฉันกลัวเวลาที่กล้องจับมาที่ฉันขึ้นสมองเลยนะคะ
Ever since then, I've had a phobia about drawing blood.ตั้งแต่นั้นมา ฉันก็เลยกังวลเวลาเจาะเลือดนะคะ
You can think of it as a... clown phobia sobriety chip.คิดซะว่ามันเป็น... เหรียญบำบัดโรคกลัวตัวตลกแล้วกัน
I have an acute phobia of people prying into my personal life..ฉันเป็นโรคหวาดกลัวพวกที่ชอบ สอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านอย่างรุนแรง...
It doesn't matter how deeply rooted it is, sometimes a phobia can just disappear by itself.ไม่สำคัญหรอกว่ามันฝังลึกแค่ไหน บางครั้งอาการแบบนี้มันก็หายไปเองได้
However, there is every indication that his phobia issues are real-- whether acrophobia or some other issue remains to be seen.อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณที่บ่งชี้ว่า ปัญหาเรื่องความกลัวของเขา เป็นเรื่องจริง ไม่ว่าจะเป็นอะโครโฟเบีย หรือปัญหาอื่น
In Scottie's phobia support group, he said he was afraid of failure.ในกลุ่มของสก๊อตตี้ เขาบอกเขากลัวความล้มเหลว

-phobia- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia
出社拒否症[しゅっしゃきょひしょう, shusshakyohishou] (n) physical reaction caused by a phobia about going to work

-phobia- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฟเบีย[n.] (fōbīa) EN: phobia FR: phobie [f]
ความกลัว[n.] (khwām klūa) EN: fear ; scare ; fright ; phobia FR: peur [f] ; crainte [f] ; frayeur [f] ; phobie [f]
โรคโฟเบีย[n. exp.] (rōk fōbīa) EN: phobia FR: phobie [f]
โรคกลัว[n. exp.] (rōk klūa) EN: phobia FR: phobie [f] ; peur morbide [f]
โรคกลัวฝน[n. exp.] (rōk klūa fo) EN: pluviophobia ; rain fear ; rain phobia ; fear of rain ; phobia or rain FR: pluviophobie [f]
โรคกลัวการอยู่คนเดียว[n. exp.] (rōk klūa kā) EN: autophobia ; fear of loneliness ; phobia of isolation FR:
โรคกลัวโรงเรียน[n. exp.] (rōk klūa rō) EN: scolionophobia ; school phobia ; fear of school FR:
โรคกลัวแสงแว๊บ ๆ = โรคกลัวแสงแว๊บๆ[n. exp.] (rōk klūa sa) EN: selaphobia ; fear of light flashes ; flashing lights phobia FR:
โรคกลัวสังคม[n. exp.] (rōk klūa sa) EN: social anxiety disorder (SAD) ; social phobia FR:
โรคกลัวซาตาน[n. exp.] (rōk klūa Sā) EN: Satanophobia ; Satan fear ; Satanic control fear ; devil fear ; Satan phobia ; Satanic control phobia FR:
โรคกลัววันฮัลโลวีน[n. exp.] (rōk klūa wa) EN: Samhainophobia ; Halloween fear ; Halloween phobia FR:

-phobia- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schulangst {f}school phobia

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -phobia-
Back to top