ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-philter-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น philter, *philter*,

-philter- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
惚れ薬[ほれぐすり, horegusuri] (n) love potion; philter

-philter- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสน่ห์[n.] (sanē) EN: love philtre ; love philter (Am.) ; love potion FR: philtre d'amour [m]
ทำเสน่ห์[v. exp.] (tham sanē) EN: charm ; use a love potion ; use a philter FR: séduire ; charmer
ยาแฝด[n.] (yāfaēt) EN: love potion ; philter ; love philter ; love-philter FR: philtre [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -philter-
Back to top