ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-periodical-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น periodical, *periodical*,

-periodical- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The periodical characteristics of poems.ตัวละครในบทกวีสมัยเก่าน่ะค่ะ

-periodical- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出かわり[でかわり, dekawari] (n) periodical relief or replacement of workers
出替わり[でがわり, degawari] (n) periodical relief or replacement of workers
刊行物[かんこうぶつ, kankoubutsu] (n) publication; periodical
定期刊行物[ていきかんこうぶつ, teikikankoubutsu] (n) periodical
Japanese-English: COMDICT Dictionary
定期刊行物[ていきかんこうぶつ, teikikankoubutsu] periodical
雑誌[ざっし, zasshi] periodical

-periodical- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดรรชนีวารสาร[n. exp.] (datchanī wā) EN: periodical index FR:
หนังสือพิมพ์รายคาบ[n. exp.] (nangseūphim) EN: periodical FR: périodique [m]
หนังสือรายคาบ[n. exp.] (nangseūrāik) EN: periodical FR: périodique [m]
นิตยสาร[n.] (nittayasān) EN: magazine ; journal ; periodical FR: magazine [m] ; revue [f] ; périodique [m] ; publication [f]
รายคาบ[adj.] (rāi khāp) EN: periodical FR: périodique
วารสาร[n.] (wārasān) EN: magazine ; journal ; periodical FR: magazine [m] ; périodique [m] ; revue [f] ; journal [m]

-periodical- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fachzeitschrift {f}professional journal; periodical

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -periodical-
Back to top