ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-penniless-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น penniless, *penniless*,

-penniless- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Only the penniless complain about them.คนไม่มีเงินเท่านั้นที่จะพูดแบบนี้
Aye! Blind me with the rich widow and then insinuate that penniless little husband-hunter!หลอกฉันเรื่องแม่ม่ายสาวแสนรวย แล้วยังมาเกริ่นเรื่องสาวถังแตกไล่จับผู้ชายอีก
With a High Court Judge as your enemy? And a penniless wife?ด้วยการเป็นศัตรูกับผู้พิพากษา แล้วก็มีภรรยาจนๆ เนี่ยนะ
Capitaine Chevalle, the penniless Frenchman.กัปตัน เชออเย กับตันฝรั่งเศสผู้ไรเงิน!
Next, you hire a disgraced and penniless gynecologist, like Hayward, to bring in the harvest.แล้วคุณก็ไปจ้าง สูตินารีแพทย์ที่ไหนก็ได้ คล้ายๆเฮเวอร์ด มาทำคลอด
I'd be the penniless at the end.ผมก็คงต้องกลายเป็นคนสิ้นเนิ้อประดาตัว
No it's snowing again and I'm a penniless beggar.ไม่ หิมะตกอีกแล้วและฉันเป็นขอทานผู้จนตรอก
You are a yuppie wimp and I'm a martial arts expert who grew up penniless on the streets.ไอ้ลูกเศรษฐีขี้หด ฉันเป็นยอดนักสู้ที่โตมาข้างถนนโว้ย
When we're done with all of this, you're gonna be back to Victoria Harper, which is only fitting considering you'll once again be the desperate, penniless little bitch you were when I first met you.เมื่อเราจบ เรื่องทั้งหมดนี้ คุณจะกลับไปเป็น วิคตอเรีย ฮาร์เปอร์ ซึ่งคือสิ่งที่เหมาะสม \ คือพิจารณาคุณใหม่อีกครั้ง
But he wants to throw all that away and become a penniless poet. Now I think he's crazy.แต่เขาอยากจะโยนทั้งหมดนั้นทิ้งไป และกลายเป็นนักกวีไส้แห้ง
You fail to do so, then prepare to return to the penniless squalor from whence I plucked you.งั้นก็เตรียมกลับไปหมดตัวได้เลย จากนั้นฉันก็จะลากไส้คุณ
Sure. A penniless writer.ใช่สิ นักเขียนไส้แห้ง

-penniless- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
穷愁[qióng chóu, ㄑㄩㄥˊ ㄔㄡˊ, 穷愁 / 窮愁] destitute; troubled; penniless and full of care

-penniless- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すってんてん[, suttenten] (adj-na) flat broke; cleaned out; penniless
一文無し[いちもんなし, ichimonnashi] (adj-na) penniless
徒手[としゅ, toshu] (n,adj-no) (1) being empty-handed; bare hand (e.g. fight); (2) being penniless
素っ裸;素裸[すっぱだか;すはだか(素裸), suppadaka ; suhadaka ( moto hadaka )] (n) (1) (See 真っ裸) nudity; (adj-na,adj-no) (2) stark naked; in one's bare skin; (3) penniless
貧乏旅行[びんぼうりょこう, binbouryokou] (n) budget travel; penniless travel; travelling on the cheap

-penniless- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จน[adj.] (jon) EN: poor ; impoverished ; penniless ; impecunious ; poverty-stricken ; needy FR: pauvre ; impécunieux ; indigent
จนกรอบ[adj.] (jon krøp) EN: penniless ; flat broke ; stony-broke ; poverty-stricken ; dirt poor FR:
ข้นแค้น[adj.] (khonkhaēn) EN: in hard circumstances ; destitute ; needy ; poverty-stricken ; penniless ; impoverished ; poor FR:
กระเป๋าแห้ง[adj.] (krapaohaēng) EN: penniless ; short of money ; broke ; strapped ; poor ; impecunious FR: à court d'argent ; sans le sou (fam.) ; fauché (fam.)
ไม่มีเงิน[adj.] (mai mī ngoe) EN: broke ; out of cash ; penniless FR: fauché ; sans le sou
ไม่มีเงินเหลือ[adj.] (mai mī ngoe) EN: broke ; out of cash ; penniless FR: fauché ; sans le sou
หมดเนื้อหมดตัว[adj.] (motneūamott) EN: wiped out ; ruined ; bankrupt ; penniless FR: fauché ; sans le sou
หมดเงิน[adj.] (mot ngoen ) EN: stone-broke ; penniless FR: sans argent ; fauché
หมดตัว[adj.] (mottūa) EN: penniless ; bankrupt ; insolvent FR: fauché ; sans le sou
หมดตูด[adj.] (mottūt) EN: penniless ; dead broke FR:
แร้นแค้น[adj.] (raēnkhaēn) EN: in dire straits ; poverty-stricken ; destitute ; impoverished ; penniless FR:
สิ้นเนื้อประดาตัว[adj.] (sinneūaprad) EN: indigent ; moneyless ; penniless ; impecunious ; destitute ; ruined FR: sans le sous ; indigent
สิ้นไร้ไม้ตอก[adj.] (sinraimāitø) EN: penniless ; destitute ; impoverished ; indigent FR: sans le sou ; comme un oiseau sur la branche ; comme l'oiseau sur la branche
ถังแตก[v.] (thangtaēk) EN: be broke ; be penniless ; be extremely poor FR:
ยากแค้น[adj.] (yākkhaēn) EN: poor ; poverty-stricken ; in dire poverty ; impoverished ; penniless FR: pauvre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -penniless-
Back to top