ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pedagogical-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pedagogical, *pedagogical*,

-pedagogical- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเรียนการสอน[n.] (kānrīenkāns) EN: educational ; teaching ; pedagogical FR: instruction [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pedagogical-
Back to top