ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-patronize-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น patronize, *patronize*,

-patronize- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't patronize me. I'm getting nauseous.อย่าสนับสนุนฉัน ฉันได้รับ คลื่นไส้
Maybe you'd better patronize me a little.บางทีคุณควรที่จะสนับสนุนฉัน เพียงเล็กน้อย
Don't patronize me, please.อย่าเยาะเย้ยผมเลย ได้โปรด
Don't patronize your mother. She's amazingly intelligent.ไม่ต้องมาคอยแม่ของคุณ เธอเป็นคนฉลาดอย่างน่าอัศจรรย์
Do not patronize me. I want the locks changed again in the morning.อย่ามาเอาใจฉัน ฉันต้องการ เปลี่ยนล็อคอีกพรุ่งนี้
Charles, do not patronize me!ชาร์ลส์ อย่าคิดว่าฉันโง่
Don't patronize me, son.ไม่ต้องสนับสนุนผม , ลูกชาย
Don't patronize me, doubter!อย่ามาวางตัวเหนือข้าเจ้าคนขี้สงสัย!
Don't patronize me. And don't coddle me like a child.อย่ามาสอพอฉัน และป้อ อย่างกับฉันเป็นเด็กๆ
Please don't patronize me.ขอร้อง อย่ามาอาจจะกับฉัน
Don't patronize me, Marcy.อย่าช่วยสงเคราะห์ฉันเลยมาร์ซี
You, don't patronize me.คุณไม่ต้องมาสั่งสอนผม

-patronize- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุนเจือ[v.] (junjeūa) EN: support ; help ; to patronize FR: soutenir
เกื้อกูล[v.] (keūakūn) EN: help ; assist ; lend a hand ; support ; patronize ; aid ; lend a hand FR: aider ; soutenir ; assister
แสดงออกอย่างปรามาส[v. exp.] (sadaēng-øk ) EN: patronize FR:
สนับสนุน[v. exp.] (sanapsanun) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; further ; stick by ; stand up for ; corroborate ; foster ; side with FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner ; porter
ส่งเสีย[v. exp.] (songsīa) EN: support ; provide ; maintain ; help ; patronize ; support financially FR: faire vivre ; entretenir ; supporter financièrement ; subvenir aux besoins de
อุปถัมภ์[v.] (upatham = u) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger
อุปการะ[v.] (uppakāra = ) EN: subsidize ; aid financially ; patronize ; support ; help ; assist FR: parrainer ; patronner ; supporter
อุปถัมภ์[v.] (uppatham = ) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -patronize-
Back to top