ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-particularly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น particularly, *particularly*,

-particularly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see, one day, after a not particularly arduous or expensive skirmish, they were all gathered round me...คุณจะเห็นวันหนึ่งหลังจากที่ ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลำบากหรือมีราคาแพงการต่อสู้ กัน พวกเขาทุกคนรวมตัวกันรอบ ฉัน
Am I? But I don't particularly dislike Jews.แต่ฉันไม่ชอบโดยเฉพาะ อย่างยิ่งชาวยิว
I'm particularly glad that these lovely children were here today to hear that speech.ผมดีใจที่ลูกหลาน... ...ได้มาฟังวาทะวันนี้
But some of us, particularly me, would like to buy you a drink and shake your hand.แต่พวกเราบางคน โดยเฉพาะผม อยากเลี้ยงเหล้าคุณและจับมือคุณ
So one night... when the baby had been particularly cruel to her... she called on the goblins for help.กระทั่งคืนหนึ่ง... เด็กนั่น ได้กระทำโหดร้ายต่อเธอ... เธอจึงขอความช่วยเหลือจากเหล่าปิศาจ
That's what would make it a particularly nice gesture on your part.ถึงจะยิ่งเป็นความใจดีของเธอที่จะให้สร้อยมา
I too was growing, particularly in intellect and I was amazed at how intelligent they seemed.ฉันก็เป็นที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสติปัญญา ... ... และฉันประหลาดใจที่ว่าพวกเขาดูเหมือนฉลาด
Well, I'm in a particularly vulnerable stage in my life right now...ตอนนี้จิตใจผมยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
You strike me as a particularly icy and remorseless man, Mr. Dufresne.คุณตีฉันเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำแข็งและไร้ความปราณีคนนาย Dufresne
I particularly recall you, Mr Darcy, one night after they had been dining at Netherfield, saying: "She a beauty?ฉันต้องเตือนคุณเป็นพิเศษคุณดาร์ซี่ คืนหนึ่งหลังจากที่เรารับประทานอาหารเย็นที่เนเธอร์ฟิลด์
Thank you, but I don't particularly like your way of getting husbands.ขอบคุณที่อยากให้เป็นแบบนั้น แต่ฉันไม่ได้ชอบเป็นพิเศษหรอกวิธีหาสามีแบบนั้น
I was now a member of a relatively new and particularly detested segment of society.ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมชั้นสูง

-particularly- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
得天独厚[dé tiān dú hòu, ㄉㄜˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄨˊ ㄏㄡˋ, 得天独厚 / 得天獨厚] richly endowed by nature (成语 saw); in a particularly favored environment

-particularly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャル文字[ギャルもじ, gyaru moji] (n) obfuscated style of Japanese text, used particularly by young women in keitai emails
モテ髪[モテがみ, mote gami] (n) fashionable hairstyle, particularly to attract members of the opposite sex
出て行く;出ていく;出てゆく[でていく(出て行く;出ていく);でてゆく(出て行く;出てゆく), deteiku ( dete iku ; dete iku ); deteyuku ( dete iku ; dete yuku )] (v5k-s) (い may be dropped, particularly in plain or rough language) to go out and away; to leave
官寺[かんじ, kanji] (n) state-sponsored temples, particularly those favored and protected by the shogunate during the Kamakura period
寿賀[じゅが, juga] (n) long-life celebrations, particularly the 61st, 77th and 88th birthdays
禅師[ぜんじ;ぜんし(ik), zenji ; zenshi (ik)] (n) (hon) monk; priest, particularly a high-ranking Zen monk honored by the imperial court

-particularly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉพาะ[adv.] (chaphǿ) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เฉพาะราย[adv.] (chaphǿ rāi) EN: individually ; specifically ; particularly FR:
เฉพาะเรื่อง[adv.] (chaphǿ reūa) EN: particularly ; only ; specifically FR:
โดยเฉพาะ[adv.] (dōi chaphǿ) EN: specially ; especially ; particularly ; specifically FR: spécialement ; en particulier ; particulièrement ; ad hoc ; surtout
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง[adv.] (dōi chaphǿ ) EN: especially ; particularly ; in particular FR: en particulier ; tout particulièrement
เป็นพิเศษ[adv.] (pen phisēt) EN: specially ; particularly ; extraordinarily FR: exceptionnellement
พิเศษ[adv.] (phisēt) EN: specially ; especially ; extraordinarily ; particularly FR: spécialement ; particulièrement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -particularly-
Back to top