ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-parenthood-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น parenthood, *parenthood*,

-parenthood- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not ready for parenthood either.ฉันก็ไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อแม่เหมือนกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -parenthood-
Back to top