ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-parental-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น parental, *parental*,

-parental- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unless the defendant attempted to contact... every single one-night stand to determine... if a child resulted in those unions... he has no parental claim over this child whatsoever.ถ้าจำเลยไม่ได้จงใจจะสานต่อ ความสัมพันธ์เพียงข้ามคืนกับผู้หญิงทุกคน แล้วถ้าเด็กคนนี้เป็นหนึ่งในผลิตผลของความสัมพันธ์เหล่านั้น
It kind of makes the whole parental guidance thing A non-Issue.อย่าไปใสใจเรื่องคำแนะนำ ของพ่อแม่นักเลย
I was supposed to do pre-law but I said screw it, I studied philosophy instead and that pissed the parental units off big time, as if the meaning of life's just irrelevant, right?- ทาร่า เงียบๆเลย - ก็เงินหนูอ่ะ - แต่ปีศาจแม่
If you set the parental controls on it, you're only able to phone certain people on it.ถ้าคุณติดตั้งเอาไว้ที่เครื่องล่ะก็, คุณก็จะสามารถโทรได้แต่จะจำกัดเบอร์โทรศัพท์
The state of colorado requires parental consent.รัฐโคโลราโด้ กำหนดว่าต้องมีผู้ปกครองยินยอม
There has to be proof of parental neglect.เพราะต้องมีหลักฐานว่าเธอได้ถูกปล่อยปละละเลยจากผู้ปกครอง
I think that covers the parental consent issue.ผมคิดว่านั่นครอบคลุมถึง เรื่องที่พ่อแม่ต้องอนุญาตนะ
Lloyd, you've been absolved of any guilt, parental or otherwise.ลอยด์ นายจะได้เลิก รู้สึกผิดเสียที ในฐานะคนเป็นพ่อแม่ หรือแบบอื่น
I'll see what my parental duties are and give you a call?ฉันขอดูก่อนนะว่าจะว่างตอนไหน เดี๋ยวฉันจะโทรไปบอกนะ
Think big, think wild, Think parental units in a different time zone.ยิ่งใหญ่ สุดมันส์ สนุกสุดเหวี่ยง
And for you to insinuate that he would abandon his parental responsibilities at a delicate time in my personal development is an affront to my sense...ถึงแม้ว่าจะมีภาพพจน์ไม่ดีก็ตาม. -แซบดี. แก.ขี้เถ้าบุหรี่ของพ่อฉัน
Do those parental controls work at all?ไอ้คำเตือน ให้พ่อแม่ควบคุม มันได้ผลมั้ยเนี่ย

-parental- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
自由結婚[じゆうけっこん, jiyuukekkon] (n) freedom to choose one's marriage partner, parental wishes notwithstanding
親の情[おやのじょう, oyanojou] (n) parental love
親元を離れる;親もとを離れる;親許を離れる[おやもとをはなれる, oyamotowohanareru] (exp,v1) to leave one's home (behind one); to leave one's parental roof; to leave the nest; to be out on one's own
親心[おやごころ, oyagokoro] (n) parental love or affection
親権[しんけん, shinken] (n) parental authority
親権者[しんけんしゃ, shinkensha] (n) person exercising parental authority
親風を吹かす[おやかぜをふかす, oyakazewofukasu] (exp,v5s) to exercise parental authority

-parental- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจปกครอง[n. exp.] (amnāt pokkh) EN: parental power FR: pouvoir parental [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -parental-
Back to top