ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-paralyze-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น paralyze, *paralyze*,

-paralyze- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Motherfucker do that shit to me, he better paralyze my ass, 'cause I kill the motherfucker.เวรตะไลทำอึที่ให้ฉันดีกว่าเขาเป็นอัมพาตตูดของฉัน 'ทำให้ฉันฆ่าเวรตะไล
She's going to paralyze you!หล่อนจะทำให้คุณเป็นอัมพาต
A stake in your heart will paralyze you.การแทงเข้าไปในหัวใจนาย มันจะทำให้แกเป็นอัมพาต
A stake in your heart will paralyze you.แทงไม้เข้าไปในหัวใจแก มันจะทำให้แกเป็นอัมพาตชั่วคราว
No, they only paralyze us.ไม่ แค่ทำให้เราขยับไม่ได้
We need to paralyze her to do this procedure.เราจำเป็นต้องทำให้เป็นอัมพาต เพื่อที่จะทำตามขั้นตอนนี้
It was designed to paralyze enemy troops by shutting down their neural system for six to seven hours.ทำให้ทหารข้าศึกเป็นอัมพาต โดยทำลายระบบปรกติของร่างกาย ใช้เวลา 6-7 ชั่วโมง
Scorpions do paralyze their prey with toxin.แมงป่องต่อยเหยื่อ ด้วยพิษให้อัมพาตก่อน
This potion might paralyze me.น้ำยานี่ อาจทำให้เป็นอัมพาต
Two, throat. Paralyze the vocal cords, stop screaming.สอง ลำคอ ทำให้หลอดเสียงเป็นอัมพาต ส่งเสียงไม่ได้
You could paralyze him.คุณอาจทำให้เขาเป็นอัมพาตได้
Try to sneak in, and please paralyze the engines.ค่อยๆแอบเข้าไป -แล้วช่วยไปหยุดเครื่องยนต์ที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -paralyze-
Back to top