ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-painfulness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น painfulness, *painfulness*,

-painfulness- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเจ็บปวด[n.] (khwām jeppū) EN: pain ; ache ; sore ; suffering ; painfulness FR: douleur [f] ; souffrance [f]
ความรวดร้าว[n.] (khwām rūat ) EN: painfulness ; agony FR:
ทุกขตา[n.] (thukkhatā) EN: state of being subject to suffering ; painfulness ; stress FR: tristesse [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -painfulness-
Back to top