ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-overjoyed-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น overjoyed, *overjoyed*,

-overjoyed- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, indeed. We're overjoyed to have traveled 11,000 miles to assist them in their struggle to upgrade themselves.นี่คือคนที่เราเต็มใจ เดินทางมาหมื่นไมล์
And when was it that you were overjoyed at getting money for itแต่แกก็เคยได้เงิน ตอนที่ทำเรื่องแต่งงานกับเธอนะโว้ย
Your father'll be overjoyed - to know you're safe.ในหมู่พวกเจ้ามีใครเป็นกัปตัน?
James is overjoyed to be a father.เจมส์ดีใจมาก ที่จะได้เป็นพ่อคน
He was overjoyed to hear he inherited and not you. What?เขาบอกว่า ไม่ใช่พี่หรอกเหรอที่ได้รับมรดกห้าง แต่เขาก็ตื่นเต้นสุดฤทธิ์
It is your choice and they are so overjoyed to have had the opportunity... to make sweet, sweet love to you.คุณต่างหากที่เลือกและคุณเธอทั้งหลาย ก็สุดปลื้มที่ได้มีโอกาส ร่วมเตียง สุดสวิง กับคุณ
You saw as well as I did, not everybody was overjoyed with my decision to stick to the letter of the law on this, and now you tell me that I got the wrong guy?เธอกับฉันอาจจะ... - อะไร - ไม่เป็นไร
In his final days, Godric was a blasphemer, a weak, disgusting apologist whom Lilith herself would have been overjoyed to stake.ในวันสุดท้ายของเขา /Nก็อดริคเป็นพวกลบหลู่ศาสนา พวกอ่อนแอ /N พวกกล่าวโทษที่น่ารังเกียจ ผู้ซึ่งลิลิธยิ่งกว่าพอใจที่จะเสียบอกเขา
We committee members were overjoyed to come across a masterpiece like this for the significant 50th anniversary of the prize.พวกเราคณะกรรมการทุกคนยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้พบกับผลงานชิ้นเอกเช่นนี้ ในโอกาสครบรอบห้าสิบปีของรางวัลนี้

-overjoyed- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喜从天降[xǐ cóng tiān jiàng, ㄒㄧˇ ㄘㄨㄥˊ ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄤˋ, 喜从天降 / 喜從天降] joy from heaven (成语 saw); overjoyed at unexpected good news; unlooked-for happy event
喜出望外[xǐ chū wàng wài, ㄒㄧˇ ㄔㄨ ㄨㄤˋ ㄨㄞˋ, 喜出望外] overjoyed at unexpected good news (成语 saw)
大喜过望[dà xǐ guò wàng, ㄉㄚˋ ㄒㄧˇ ㄍㄨㄛˋ ㄨㄤˋ, 大喜过望 / 大喜過望] overjoyed at unexpected good news (成语 saw)
乐不可支[lè bù kě zhī, ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓ, 乐不可支 / 樂不可支] overjoyed (成语 saw); as pleased as punch

-overjoyed- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
歓然[かんぜん, kanzen] (adv-to,adj-t) (arch) delighted; overjoyed

-overjoyed- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารามดีใจ[adj.] (ārām dījai) EN: overjoyed FR:
ลิงโลดใจ[v.] (linglōtjai) EN: be elated (at) ; elate ; exhilarate ; be overjoyed at/with FR:
ปลื้ม[adj.] (pleūm) EN: delighted ; overjoyed FR: ravi
เปรมปรีดิ์[v.] (prēm prī) EN: be overjoyed ; rejoice ; be delighted FR:
ร่าเริง[adj.] (rāroēng) EN: cheerful ; happy ; in high spirits ; overjoyed ; gay ; jocund FR: jovial ; enjoué ; gai ; joyeux
สุขสันต์[adj.] (suk san) EN: happy ; blissful ; cheerful ; content ; joyful ; ecstatic ; merry ; jubilant ; overjoyed FR: joyeux

-overjoyed- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
überglücklich {adj} | überglücklicher | am überglücklichstenoverjoyed | more overjoyed | most overjoyed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -overjoyed-
Back to top