ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-outstretched-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น outstretched, *outstretched*,

-outstretched- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He took the key to the top of the building, the heavens opened and received the key from the priest's outstretched hand.เขาได้นำกุญแจขึ้นไปสู่ชั้นบน ของวิหารที่กำลังลุกโชน ประตูสวรรค์เปิด เพื่อรับกุญแจ จากหัตถ์มหาสมณะ

-outstretched- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuǒ, ㄊㄨㄛˇ, 庹] length of 2 outstretched arms

-outstretched- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
咫;尺[あた;た(咫), ata ; ta ( shi )] (n,n-suf,ctr) (arch) distance between outstretched thumb and middle finger (approx. 18 cm)
大手[おおて(P);おおで, oote (P); oode] (n,adj-no) (1) front castle gate; (2) both arms open; outstretched arms; (3) major companies; (P)
拡げた腕;広げた腕[ひろげたうで, hirogetaude] (n) outstretched arms

-outstretched- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระจัง[n.] (krajang) EN: [design consisting of leaves arranged in the shape of two outstretched arms] FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -outstretched-
Back to top