ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-outcast-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น outcast, *outcast*,

-outcast- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, I'm not a total outcast yet.*ใช่ ยังไงก็ยังไม่ใช่พวกนอกคอกซะทีเดียวหรอกนะ*
He'll be an outcast forever.เขาก็ยังคงนอกคอกเสมอมาและตลอดไป
Isn't it true that you still feel like an outcast in that group?จริงมั้ยที่เธอรู้สึก เป็นคนนอก?
It was you trying to look like you had a bunch of guys fighting over you so you could stop looking like some kind of outcast and be seen as some hot slutty girl singer!เธออยากให้ดูเหมือน หนุ่มๆแย่งตัวเธอ เธอจะได้เปลี่ยนจาก คนไม่เด่นดัง เป็น ผู้หญิงส่ำส่อน ใจง่าย!
And as everybody snickers as they try to squeeze that tiara onto your head, somebody's going to spill pig's blood on you, or something like that, and you'll become more of an outcast than you already are.ชาวบ้านก็จะหัวเราะคิกคัก ตอนเขาถ่าง ขามงกุฏนั่น สวมหัวเธอ บางคนคงสาดเลือดหมู ใส่เธอแหงๆ
But this unsub was the outcast the outcasts rejected.แต่คนร้ายคนนี้ถูกขับออกมา จากกลุ่มผู้รอดชีวิตด้วยกันเอง
He was an outcast who wanted to fit in.เขาคือผู้ถูกขับไล่ ที่อยากเข้าไปในกลุ่ม
Now, there were 6 kids that were knocked unconscious in that blast, but only one fits the outcast profile.มีเด็ก 6 คนที่ถูกน็อกสลบไป ในการระเบิด แต่มีคนเดียวที่ตรงกับ ลักษณะคนที่ถูกขับไล่
Just imagine how much it would mean to those poor unfortunate outcast kids to see him/her on national television leading his/her team to victory!ลองคิดซิว่ามันมีความหมายแค่ไหน สำหรับเด็กด้อยโอกาส เด็กที่ไม่เป็นที่ยอมรับ
It is a school that specializes in giving rare and outcast Dark Fae a home and education.เป็นโรงเรียนที่ให้ที่อยู่ กับการศึกษาเฟมืดที่หายาก
♪ Like an outcast ♪ ♪ Like an outcast#เหมือนผู้ถูกทอดทิ้ง# #เหมือนผู้ถูกทอดทิ้ง#
♪ We're the outcast#เราคือผู้ถูกทอดทิ้ง#

-outcast- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
日陰者[ひかげもの, hikagemono] (n) person who avoids others; social outcast
汚れ役[よごれやく, yogoreyaku] (n) role of a villain (film, drama, etc.); bad-guy role; social outcast role
被差別部落民[ひさべつぶらくみん, hisabetsuburakumin] (n) Burakumin (modern-day descendants of Japan's feudal outcast group)
部落民[ぶらくみん, burakumin] (n) (sens) (See 被差別部落民) Burakumin (modern-day descendants of Japan's feudal outcast group)

-outcast- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัณฑาล[n.] (janthān) EN: half-cast ; outcast ; untouchable FR:
หมาหางด้วน[n. (loc.)] (māhāngdūan) EN: outcast FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -outcast-
Back to top