ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-orienteering-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น orienteering, *orienteering*,

-orienteering- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The military boys used their orienteering skills to map out a manageable route for their scooters.กลุ่มทหารกำลังใช้ทักษะการใช้เข็มทิศ เพื่อทำทางที่สกูตเตอร์เขาจะวิ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -orienteering-
Back to top