ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-oppose-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น oppose, *oppose*,

-oppose- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No nation would dare oppose you.จะไม่มีประเทศใดกล้างัดกับท่าน
The Jesuits oppose Louis' wars... and the starvation that results.พวกเยซูอิตต่อต้านสงครามของหลุยส์ กับผลลัพธ์ที่ผู้คนต้องอดอยาก
As 34 nations of the western hemisphere gathered to draft a far reaching trade agreement one that would lay the groundwork to privatize every resource and service imaginable thousands of people from hundreds of grassroots organizations joined to oppose itขณะที่ 34 ชาติในซีกโลกตะวันตกมาชุมนุมกัน เพื่อร่างข้อตกลงการค้าที่มีประเด็นครอบคลุมกว้างขวาง ข้อตกลงที่จะวางรากฐาน
We're friends. It's also our understanding that you oppose the death penalty.และพวกเราก็เข้าใจด้วยว่าท่านต่อต้านการลงโทษประหารชีวิต
Are you still going to oppose me?นั่นมันสองเท่าของฉันเลย!
Even those who oppose the plan to invade Sangalaถึงแม้ว่าจะมีการคัดค้านการบุกแซงกาลา
Even if we are to oppose the will of God.แม้มันจะเป็นการต่อต้านพระเจ้าก็ตาม
But there is a minority who actively oppose Surrogatesแต่มีคนกลุ่มน้อย ที่ต่อต้านเซอร์โรเกท
There is sin and evil in the world, and we're enjoined by Scripture and the Lord Jesus to oppose it with all our might.ในโลกยังคงมีบาปและปิศาจร้ายแฝงอยู่ และในพระคัมภีร์ก็สั่งห้ามเราไว้ พระเยชูทรงต่อต้านมันด้วยอำนาจ เราก็เช่นกัน มีหน้าืีที่ต้องจัดการกับความชั่วร้าย \ ทืี่ได้สืบทอดกันมา
Can't oppose orders from higher authorties.ไม่สามารถต่อต้านคำสั่งจากผู้มีอำนาจมากกว่าได้
I'm going to oppose itข้าจะขอต่อต้านสงคราม
I didn't think you would oppose to it at all.ผมไม่คิดว่าพ่อจะไม่เห็นด้วยเลย

-oppose- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顺我者昌逆我者亡[shùn wǒ zhě chāng nì wǒ zhě wáng, ㄕㄨㄣˋ ㄨㄛˇ ㄓㄜˇ ㄔㄤ ㄋㄧˋ ㄨㄛˇ ㄓㄜˇ ㄨㄤˊ, 顺我者昌逆我者亡 / 順我者昌逆我者亡] submit to me and prosper, or oppose me and perish

-oppose- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悖る[もとる, motoru] (v5r,vi) to go against; to deviate from; to oppose
拇指対向性;母指対向性[ぼしたいこうせい;おやゆびたいこうせい, boshitaikousei ; oyayubitaikousei] (n) ability to oppose the thumb; opposable thumb
Japanese-English: COMDICT Dictionary
争う[あらそう, arasou] to contend, to quarrel, to oppose

-oppose- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้านตรงกันข้าม[n. exp.] (dān trongka) EN: reverse FR: côté opposé [m] ; revers [m]
ฝ่ายตรงข้าม[n. exp.] (fāi trongkh) EN: adverse party ; opponents ; opposition ; other side ; opposite side FR: parti adverse [f] ; opposants [mpl] ; camp opposé [m]
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate FR: se rebiffer ; résister ; défier
แข็งข้อกับ[v. exp.] (khaengkhø k) EN: oppose FR: s'opposer à
ค้าน[v.] (khān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; lodge a protest ; contradict ; dispute ; dissent FR: protester ; s'opposer ; contrarier ; objecter ; moufter (fam.)
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; object ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to ; conflict with ; be against FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ขัดขา[v. exp.] (khat khā) EN: oppose ; obstruct ; undermine FR:
คัดค้าน[v.] (khatkhān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
ขัดคอ[v.] (khatkhø) EN: contradict ; hinder ; interrupt ; break ; cross ; oppose ; object FR: contrarier ; contredire
ขัดแย้ง[v.] (khatyaēng) EN: oppose ; contradict ; disagree ; resist ; withstand ; be in conflict FR: contredire ; contester ; s'opposer
ขืน[v.] (kheūn) EN: disobey ; object ; defy ; resist ; oppose ; go against ; counter FR: s'opposer
ค้อนติง[v.] (khønting) EN: disapprove unreasonably ; oppose perversely ; speak with jealousy ; object blindly (to) ; look askance FR:
ขวาง[v.] (khwāng) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle ; bloquer
ขวางเชิง[v.] (khwāngchoēn) EN: oppose FR:
กระทบกระทั่ง[v.] (krathopkrat) EN: conflict ; oppose ; disagree ; dispute ; affect ; hurt (someone's) feelings ; be hurtful FR: se mettre quelqu'un à dos ; entrer en conflit
มุมมองที่แตกต่าง[n. exp.] (mum møng th) EN: FR: point de vue différent [m] ; point de vue opposé [m]
มุมตรงข้าม[n. exp.] (mum trongkh) EN: opposite angle FR: angle opposé [m]
ผิดศีลธรรม[v.] (phit sīntha) EN: be against morality ; be immoral FR: être opposé à la morale ; offenser la morale
พบกับ[v.] (phop kap) EN: play ; meet ; face FR: jouer contre ; rencontrer ; être opposé à ; affronter
ประท้วง[v.] (prathūang) EN: protest ; object ; oppose FR: protester ; rouspéter
สู้[v.] (sū) EN: face ; oppose ; resist ; persevere ; be unyielding FR: résister ; lutter ; faire face (à) ; affronter ; faire front (à) ; persévérer
ต้านทาน[v.] (tānthān) EN: resist ; withstand ; impede ; counter ; oppose ; check ; stop FR: repousser ; tenir
ทักท้วง[v.] (thakthūang) EN: protest ; protest ; remonstrate with ; advise against ; object to ; oppose ; admonish FR: protester ; objecter ; réagir
ทัดทาน[v.] (thatthān) EN: prohibit ; advise against ; oppose ; object to ; resist FR:
โต้[v.] (tō) EN: argue ; refute ; contradict ; dispute ; oppose ; object ; back ; contend ; counter ; reply ; respond ; retort FR: résister ; riposter ; répliquer ; réfuter ; s'opposer
ต่อต้าน[v.] (tøtān) EN: resist ; counter ; withstand ; oppose ; fight again ; combat ; stop ; antagonize ; ban FR: résister ; se défendre ; être en opposition (avec) ; s'opposer (à) ; contrarier 
ต่อต้าน[adj.] (tøtān) EN: against ; contrary to ; anti- (pref.) FR: opposé à ; anti- (préf.)
โต้เถียง[v.] (tōthīeng) EN: argue ; debate ; dispute ; raise an objection ; refute ; rebut ; oppose ; content ; dissent ; answer FR: polémiquer ; batailler ; discuter ; disputer (vx - litt.)
โต้แย้ง[v.] (tōyaēng) EN: argue ; dispute ; raise an objection ; object ; refute ; rebut ; oppose ; contest ; content FR: disputer ; argumenter ; polémiquer ; controverser (r.)
ตรงกันข้าม[adj.] (trongkankhā) EN: opposite ; directly opposite ; contrary ; counter ; adverse FR: opposé ; contraire ; inverse ; adverse
ตรงข้าม[adj.] (trongkhām) EN: opposite FR: opposé ; adverse
ตรงข้ามกับ[X] (trongkhām k) EN: FR: opposé à ; en face de
แย้ง[v.] (yaēng) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary FR: contredire ; réfuter
แย้งกัน[v.] (yaēng kan) EN: be contradictory ; oppose FR:

-oppose- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einspruch {m} | Einspruch einlegen (gegen)opposition | to give notice of opposition; to oppose (against)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -oppose-
Back to top