ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-obligation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น obligation, *obligation*,

-obligation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've got a legal obligation to protect a potential victim.คุณมีข้อตกลงทางกฎหมายที่จะปกป้อง เหยื่อที่มีศักยภาพ
I understood the obligation the Lord spoke of to share one's blessings with those less fortunate.ผมเข้าในภาระพระวาจาของพระเป็นเจ้า ในการแบ่งปันความรักให้ผู้ที่ด้อยกว่า
I'd love to, except I've already got a previous obligation to attend to.ผมก็อยากไป เพียงแต่ผมมีภารกิจอื่นที่ต้องไปทำ
King's obligation reach into every corner of Siam.พระราชามีพระกรณียกิจที่ต้อง บำบัดทุกบำรุงสุข ในทุกๆที่ของกรุงสยาม
Your Excellency, I'm fully prepared to obey His Majesty's commands within the obligation of my duties.ท่านเพคะ, ฉันเตรียมการอย่างเต็มที่ที่จะเชื่อฟังคำสั่งของพระราชา ภายในภาระหน้าที่ของฉัน
While our mothers were called to work for Lady Liberty it is our duty, nay, obligation to reclaim our place in the home bearing the children that will carry our traditions into the future.ขณะที่แม่ของพวกเรา ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน มันเป็นหน้าที่ของเรา ไม่สิ เป็นพันธะ ในการเอาตำแหน่งในบ้านคืนมา นั่นคือการมีลูก ซึ่งจะสืบทอดประเพณีของเราต่อไป
As president of the Pocatello stake, it is my unhappy duty and obligation to convene this church court on behalf of the Elderทางผูใหญ่ในโบสถ์ของเราต้่างลงความเห็นว่า เธอได้ทำความผิดมหันต์ ระหว่างปฎิบัติหน้าที่เอลเดอร์
Well it turns out that that was a rather naive concept anyways as corporations are always owed obligation to themselves to get large and to get profitable.คำตอบก็คือ นั่นเป็นความคิดที่ไร้เดียงสา เพราะบรรษัทอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดต่อตัวเอง
To forgo your obligation would be dishonorable, Lord Kelvin.ทำผิดสัญญาจะเสียชื่อนะคะ
A friend has an obligation to tell another friend when somebody think he's Kojak.เพื่อนที่ทำหน้าที่แทนน่าจะบอกเพื่อนให้รู้บ้าง ตอนที่มีใครคิดว่าเขาติงต๊อง
Scientists have an independent obligation to respect and present the truth as they see it.นักวิทยาศาสตร์มีพันธะกรณีที่จะต้องเป็นอิสระ ที่จะเคารพและเสนอความจริงตามที่ได้ค้นพบ
Sir, we can contact the networks, but they're under no legal obligation to comply.แต่ไม่มีกฏหมายหรือข้อบังคับอะไรห้ามได้เลย

-obligation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
なくても良い;無くても良い[なくてもよい;なくてもいい, nakutemoyoi ; nakutemoii] (exp) (1) (after neg. stem of verb) need not (verb); (not) have to; expressing absence of obligation or necessity; (2) (See 無い) need not have; need not exist
二酸化炭素削減義務[にさんかたんそさくげんぎむ, nisankatansosakugengimu] (n) carbon dioxide reducing obligation
恩を売る[おんをうる, onwouru] (exp,v5r) to demand gratitude; to do something for someone in order to create an obligation of gratitude from that person
[しがらみ, shigarami] (n) (1) weir; (2) bonds; fetters; ties of obligation
義理マン;義理まん[ぎりマン(義理マン);ぎりまん(義理まん), giri man ( giri man ); giriman ( giri man )] (n) (sl) sexual intercourse permitted (by a woman) due to a sense of obligation (rather than desire)
金銭債務[きんせんさいむ, kinsensaimu] (n) monetary liabilities; pecuniary obligation

-obligation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยไม่จำเป็น[adv.] (dōi mai jam) EN: FR: sans obligation ; sans nécessité
ด้วยอำนาจแห่งมูลหนี้[X] (dūay amnāt ) EN: by virtue of an obligation FR:
ให้เลี้ยวขวา[v. exp.] (hai līo khw) EN: turn right ahead FR: obligation de tourner à droite
ให้เลี้ยวซ้าย[v. exp.] (hai līo sāi) EN: turn left ahead FR: obligation de tourner à gauche
หุ้นกู้[n.] (hunkū) EN: debenture ; debenture stock FR: obligation [f]
จำจะต้อง[v. exp.] (jam ja tǿng) EN: have to ; must ; be under an obligation to FR: devoir ; avoir l'obligation de
กรณีย์[n.] (karanī = kø) EN: activity ; business ; affairs ; duty ; responsibility FR: devoir [m] ; obligation [m] ; rôle [m]
กรณียะ[n.] (karanīya = ) EN: activity ; business ; affairs ; duty ; responsibility FR: devoir [m] ; obligation [m] ; rôle [m]
กรณีย-[pref.] (karanīya- =) EN: activity ; business ; affairs ; duty ; responsibility FR: devoir [m] ; obligation [m] ; rôle [m]
กรณียกิจ[n.] (karanīyakit) EN: business ; obligation ; duty ; activities ; affairs FR:
กรุณีย์[n.] (karunī) EN: FR: devoir [m] ; obligation [m]
กตัญญู[n.] (katanyū) EN: gratefulness ; gratitude ; sense of obligation ; appreciation ; filial devotion ; piety FR: gratitude [f] ; dévotion [f] ; reconnaissance [f]
กตัญญูกตเวที[n.] (katanyū kat) EN: gratitude ; gratefulness ; sense of obligation ; one who is thankful for benefits received and reciprocates them FR:
ข้อผูกมัด[n.] (khø phūkmat) EN: obligation ; binding condition ; duty ; condition ; commitment ; clause ; stipulation FR: obligation [f]
ข้อผูกพัน[n. exp.] (khø phūkpha) EN: commitment ; obligation ; pledge ; condition FR: obligation [f] ; engagement [m]
ข้อผูกพันตามสัญญา[n. exp.] (khø phūkpha) EN: obligation of a contract FR: obligation contractuelle [f]
ความระงับหนี้[n. exp.] (khwām ra-ng) EN: extinction of an obligation FR:
ความรับผิดชอบ[n.] (khwām rapph) EN: responsibility ; obligation ; answerability ; accountability ; duty ; commitment FR: responsabilité [f] ; devoir [m]
กรณีย์[n.] (køranī = ka) EN: activity ; business ; affairs ; duty ; responsibility FR: devoir [m] ; obligation [m] ; rôle [m]
ลำเลิก[v.] (lamloēk) EN: ask repayment for services rendered ; remind (one) of one's obligation to the speaker FR: se vanter de ses bienfaits
ลอยตัว[v.] (løitūa) EN: have no obligation ; be free ; float FR: être libre
หมดภาระ[v. exp.] (mot phāra) EN: be free from obligation FR:
หน้าที่[n.] (nāthī) EN: duty ; function ; job ; responsibility ; work ; obligation ; business ; office ; task ; acts FR: devoir [m] ; responsabilité [f] ; obligation [f] ; rôle [m] ; fonction [f] ; tâche [f] ; poste [m]
หนี้[n.] (nī) EN: debt ; liabilities ; obligation FR: dette [f]
หนี้สิน[n.] (nīsin) EN: debt ; obligation ; liability ; liabilities [pl] ; indebtedness FR: dette [f] ; passif [m] ; obligation [f] ; endettement [m]
เป็นหนี้บุญคุณ[v. exp.] (pen nī bunk) EN: be indebted to s.o. (for help/support/encouragement) ; be under an obligation ; owe a debt of gratitude (to) ; be beholden (to) ; owe a lot to s.o. ; be grateful to s.o. for sth FR: devoir une fière chandelle
พันธ์[n.] (phan) EN: obligation ; commitment ; condition ; duty FR: devoir [m] ; obligation [f]
ภาร[n.] (phān) EN: load ; burden ; weight ; heavy task ; obligation duty ; responsibility FR:
พันธะ[n.] (phantha) EN: obligation ; commitment ; condition ; duty FR: devoir [m] ; obligation [f]
พันธบัตรรัฐบาล[n. exp.] (phanthabat ) EN: government bond ; treasury bond FR: obligation du gouvernement [f]
พันธกรณี[n.] (phanthakara) EN: obligation ; commitment FR:
พันธกิจ[n.] (phanthakit) EN: obligation ; mission ; duty ; responsibility ; charge FR: mission [f] ; rôle [m]
พันธะทางศีลธรรม[n. exp.] (phantha thā) EN: moral obligation ; moral commitmet FR: obligation morale [f]
ภาระผูกพัน[n. exp.] (phāra phūkp) EN: obligation ; contingent liabilities FR: obligation [f]
ภาระติดพัน[n.] (phāratitpha) EN: responsibility ; obligation ; encumbrance ; charge FR: responsabilité [f]
สนองคุณ[v. exp.] (sanøng khun) EN: repay an obligation FR: renvoyer l'ascenseur
วัตร-[pref.] (wattra-) EN: usage ; observance ; obligation ; common practice ; routine FR:

-obligation- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schulpflicht {f}compulsory education; obligation to attend school
Schuldverpflichtung {f}; Verpflichtung aus Krediten [fin.]debt obligation
Kaufzwang {m} | ohne Kaufzwangobligation to buy | with no obligation to buy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -obligation-
Back to top