ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-nullification-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น nullification, *nullification*,

-nullification- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll live without knowing it. [Contract Nullification Agreement 1. Parties Involved- a.[ลบล้างข้อตกลงสัญญา 1.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -nullification-
Back to top