ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-noticeable-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น noticeable, *noticeable*,

-noticeable- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There was something so fucking noticeable about you.คุณมีบางอย่างดึงดูดใจเป็นบ้าเลย ให้ตายสิ!
As people get older, the most noticeable thing is that the face elongates...เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ส่วนที่เด่นมากๆ บนใบหน้าก็จะขยายขึ้น...
There are noticeable shiftsมีการเปลี่ยนแปลง ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน

-noticeable- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าสังเกต[adj.] (nā sangkēt) EN: noticeable ; spectacular ; doubtful FR: marquant ; remarquable ; notable
ออกนอกหน้า[adj.] (øknøknā) EN: open ; noticeable ; undisguised FR:
สะดุดตา[v.] (saduttā) EN: strike the eyes ; catch the eyes ; be noticeable ; be eye-catching FR: sauter aux yeux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -noticeable-
Back to top