ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-nobility-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น nobility, *nobility*,

-nobility- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, the nobility of the band playing to the very end and all that.ที่วงดนตรีเล่นถึงวาระสุดท้าย
Remember, Philippe, nobility is born in the heart.จำไว้นะ สมบัติผู้ดีอยู่ที่ใจ
He endeavored to build an empire, but the nobility that ran Siam for generations had grown tired of his wars and replaced him with Mongkut's grandfather, someone they could influence.He endeavored to build an empire, but the nobility that ran Siam for generations had grown tired of his wars and replaced him with Mongkut's grandfather, someone they could influence.
Excuse me, I forgot about the nobility that a company is coming with a fucking vibrator.โทษนะ ฉันลืมดูคุณสมบัติของมัน โอว์มันมีไวเบเตอร์ข้างในด้วย
Gaius spoke of the nobility of Dragonlords. Clearly he was wrong.ไกอัสบอกข้าถึงความมีคุณธรรมของราชามังกร ซึ่งเค้าผิด
He asked that I deliver that he did not doubt that deer, the symbol of nobility and aristocracy, would be a fitting present for you." กวางเป็นสัตวืที่เป็นตัวแทนของความมั่งคั่ง มันจึงเป็นของขวัญ ที่เหมาะสมกับคุณ อย่างไม่ต้องสงสัย" เขาฝากให้ผมบอกคุณแบบนั้นน่ะครับ
This nobility business is not the cloth we're cut from.นี่เป็นเรื่องของชนชั้นสูง ไม่ใช่ผ้าที่เราจะตัดได้ลงตัว
Oh, you stand there, all nobility and honor.เจ้ายืนนิ่งอยู่ตรงนั้น มีทั้งเกียรติและศักดิ์ศรี
The Nobility want you out.พวกเราขุนนางชั้นสูงต้องการปลดท่าน
When it comes to Fae nobility there are only three clans that matter.ถ้าเป็นตระกูลชั้นสูง ก็มีแค่ 3 เผ่าที่สำคัญ
Come on, there's nobility in that.Come on, มีความสง่างามในการที่
There is no nobility in poverty.มีไฮโซในความยากจนไม่เป็น

-nobility- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加官进爵[jiā guān jìn jué, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄩㄝˊ, 加官进爵 / 加官進爵] promotion to the nobility (成语 saw)
围场[Wéi chǎng, ㄨㄟˊ ㄔㄤˇ, 围场 / 圍場] (N) Weichang (place in Hebei); enclosure; pig pen; hunting ground exclusively kept for emperor or nobility (in former times)

-nobility- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
五爵[ごしゃく, goshaku] (n) (See 五等爵) five ranks of nobility (duke, marquis, count, viscount, baron)
五等爵[ごとうしゃく, gotoushaku] (n) five ranks of nobility (duke, marquis, count, viscount, baron)
狩衣[かりぎぬ;かりごろも, kariginu ; karigoromo] (n) (1) (arch) kariginu (informal clothes worn by the nobility from the Heian period onwards); (2) (See 布衣・ほい) (during the Edo period) patterned kariginu
舎人;舍人(oK)[しゃじん;とねり(gikun), shajin ; toneri (gikun)] (n) (1) servant; valet; footman; (2) (arch) someone who works in close quarters with the emperor or imperial family; (3) (arch) low-ranking official who works for the imperial family or nobility (under the Rituryo system); (4) (arch) ox-tender for oxcarts; horse boy; (5) (See 宮内省) honorary junior official of the Imperial Household Department's Board of Ceremonies involved in miscellaneous duties related to ceremonies
華冑[かちゅう, kachuu] (n) aristocracy; nobility

-nobility- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรดาศักดิ์[n.] (bandāsak) EN: title ; rank of nobility ; dignity FR: titre nobiliaire [m]
ชนชั้นขุนนาง[n. exp.] (chonchan kh) EN: nobility ; aristocracy FR: noblesse [f] ; aristocratie [f]
ขุนน้ำขุนนาง[n. exp.] (khunnāmkhun) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
ขุนนาง[n.] (khunnāng) EN: nobleman ; lord ; noble person ; peer ; nobility FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
กวาน ; กว่าน[n.] (kwān) EN: bureaucrat ; lord ; peer ; nobility ; nobleman FR:
สมิง[n.] (saming) EN: minister in the former Kingdom of the Mons ; Mon rank of high nobility FR:
ฐานันดร[n.] (thānandøn) EN: rank of nobility ; order of precedence FR:
ฐานันดรศักดิ์[n. exp.] (thānandøn s) EN: rank of nobility FR:
ยศศักดิ์[n. exp.] (yot sak) EN: rank ; title ; status ; prestige ; splendour ; station ; position ; distinction ; nobility ; class ; caste ; dignity FR:
ยศถาบรรดาศักดิ์[n. exp.] (yot tha ban) EN: nobility ; high social position FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -nobility-
Back to top