ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-nephew-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น nephew, *nephew*,

-nephew- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was told, not only that your sister was to be most advantageously married, but that you, Miss Elizabeth Bennet, would be soon afterwards united to my nephew Mr Darcy!ฉันได้รับการบอกเล่าว่า น้องสาวของเธอแต่งงานอย่างมีผลประโยชน์ แต่เธอนั้นมิสเอลิซาเบท เบนเน็ตก็อาจจะ ได้แต่งงงานในไม่ช้ากับหลานของฉัน คุณดาร์ซี่
Lady Catherine, in marrying your nephew I should not consider myself as quitting that sphere.เลดี้แคทเธอรีน ในการแต่งงานกับหลานของคุณ ฉันยังไม่ได้คิดเรื่องการออกไปจากวงสังคมเลย
If your nephew does not object to my connections, they can be nothing to you.ถ้าหลานของคุณไม่ได้สนใจวงศ์วานของฉัน พวกเขาก็ไม่มีผลอะไรต่อคุณ
Including, if I might add, the nephew of the actor...รวมถึง ถ้าจะให้รวม หลาน ๆ ของนักแสดง...
I have a nephew named Anfernee, and I know how mad he gets when I call him Anthony.ฉันมีหลานชื่อแอนเฟอร์นี่ และฉันรู้ว่าเขาโกรธมากเวลาฉันเรียกเขาว่าแอนโธนี่
And that's the reason you want back in... because your nephew is one of the returnees.และนั้นคือเหตุผลที่คุณ ต้องการกลับเข้ามาอีก... เพราะหลายชายของคุณ เป็นคนหนึ่งในจำนวนของผู้ที่กลับมา
I got a 2 year old nephew who's not afraid of milk.ฉันมีหลานชายอายุ 2 ขวบ เขายังไม่เห็นกลัวนมเลย
Your nephew Tony here is in really great shape.โทนี่หลานชายของคุณที่ยืนอยู่ตรงนี้ เป็นคนที่หุ่นดีมากๆ
He's a nephew of my patroness, Lady Catherine.เขาเป็นหลายชายของผู้อุปถัมภ์ของผม เลดี้แคทเธอรีน
I had the pleasure of meeting your nephew in Hertfordshire.ใช่ค่ะ ดิฉันรู้จักหลานชายของท่าน ที่ฮาร์ทฟอร์ดเชียร์
Has my nephew made you an offer of marriage?หลานชายฉัน ขอเธอแต่งงานแล้วหรือยัง
Besides, my nephew weren't hurt by her at all.ก่อนหน้านี้ หลานชายฉันก็ไม่ได้อกหักจากหล่อนสักหน่อย

-nephew- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
承继[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 承继 / 承繼] adoption (e.g. of a nephew as a son); to inherit
多尔衮[Duō ěr gǔn, ㄉㄨㄛ ㄦˇ ㄍㄨㄣˇ, 多尔衮 / 多爾袞] Dorgon (1612-1651), fourteenth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, successful general, instrumental in Manchu conquest of China, ruled China as regent 1644-1650 for his nephew Emperor Shunzhi 順治帝
[zhí, ㄓˊ, 侄 / 姪] nephew by the male line

-nephew- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
令甥[れいせい, reisei] (n) (hon) your nephew
猶子[ゆうし, yuushi] (n) nephew (like a son); another child considered as one's own
甥っ子;甥子[おいっこ;おいご(甥子), oikko ; oigo ( oi ko )] (n) nephew
甥御[おいご, oigo] (n) (hon) (another person's) nephew

-nephew- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลาน[n.] (lān) EN: nephew ; niece ; grandchild FR: neveu [m] ; nièce [f] ; petit-fils [m] ; petite-fille [f] ; petits-enfants [mpl]
หลานชาย[n. exp.] (lān chāi) EN: nephew ; grandson FR: neveu [m] ; petit-fils [m]
หลานเขย[n. exp.] (lān khoēi) EN: husband of one's granddaugheter or niece ; nephew by marriage FR: mari de la petite-fille ou de la nièce [m]
ภาคิไนย[n.] (phākhinai) EN: nephew ; niece FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -nephew-
Back to top