ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-narration-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น narration, *narration*,

-narration- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The narration you did for the video presentation is perfect.มันคงเหมาะแก่การเปิด วีดีโอพีเซ็นต์ที่สวยงามของคุณ

-narration- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรื่องราว[n.] (reūangrāo) EN: story ; tale ; matter ; account ; narrative ; yarn ; affair FR: histoire [f] ; récit [m] ; sujet [m] ; affaire [f] ; propos [m] ; rapport [m] ; compte rendu [m] ; narration [f] ; anecdote [f]
วรรณนา[n.] (wannanā) EN: description ; narration ; depiction FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -narration-
Back to top