ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-mucus-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mucus, *mucus*,

-mucus- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกมูก (v.) pass bloody mucus from the anus
ยวง (n.) a long sticky mass like mucus that runs from the nose or silver that drops when it is melted by the heat
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is the mucus that binds us.เสมหะนี้... ...เชื่อมสัมพันธ์เรา
The mucus retains so.บริเวณที่ประกบระหว่างปากและทวารหนักจะใช้เป็นที่กักเก็บของเสีย
And she said that my Cervical mucus is gorgeous, by the way.แล้วหมอก็บอกว่า ตรวจภายในก็ดีเยี่ยมอีกตั้งหาก
His epithelium are enlarged, and the primary bronchi appear to be filled with mucus or... or some kind of liquid.เยื่อบุผิวของเขา ขยายใหญ่ขึ้น หลอดลม ปรากฏว่าเต็มไปด้วย/ เมือกหรือ ...
Oh, I'm sorry. Did I get a little tentacle mucus in your eyes, Shredder?อ้อ ขออภัย เมือกจากหนวดข้า กระเด็นเข้าตาเจ้าเหรอ เชร็ดเดอร์

-mucus- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼻牛儿[bí niú er, ㄅㄧˊ ㄋㄧㄡˊ ㄦ˙, 鼻牛儿 / 鼻牛兒] hardened mucus in nostrils
眼眵[yǎn chī, ㄧㄢˇ ㄔ, 眼眵] mucus in the eyes

-mucus- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')

-mucus- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คาวปลา[n. exp.] (khāoplā) EN: mucus of fish ; amniotic fluid FR:
ขี้มูก[n.] (khīmūk) EN: mucus ; nasal mucus ; snot FR: morve [f]
เมือก[n.] (meūak) EN: mucilage ; mucus FR: glaire [f] ; mucus [m]
มูก[n.] (mūk) EN: mucus FR: mucus [m]
น้ำมูก[n. exp.] (nāmmūk) EN: nasal discharge ; nasal mucus ; snot FR: morve [f] ; écoulement nasal [m] ; muqueuses nasales [fpl]
เสมหะ[n.] (sēmha) EN: phlegm ; mucus FR: glaire [f] ; crachat [m]
ตกมูก[v.] (tokmūk) EN: pass bloody mucus from the anus FR:
เยื่อมูก[n.] (yeūa mūk) EN: FR: mucus [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -mucus-
Back to top