ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-money-grubber-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น money-grubber, *money-grubber*,

-money-grubber- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
金の亡者[かねのもうじゃ, kanenomouja] (n,adj-no) money monger; money-happy person; person who is money-mad; money-grubber

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -money-grubber-
Back to top