ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-miserliness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น miserliness, *miserliness*,

-miserliness- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一文惜しみ;一文惜み[いちもんおしみ, ichimon'oshimi] (n) stinginess; miserliness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -miserliness-
Back to top