ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-minister-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น minister, *minister*,

-minister- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (n.) Office of the Permanent Secretary; Prime Minister Office
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Secretary of the Interior, Minister of Propaganda...รมต.มหาดไทย รมต.จิตวิทยาโฆษาณา
But our Prime Minister Kwen Sai... has pushed us into it!{\cHFFFFFF}แต่นายกรัฐมนตรีของเรา Kwen ไทร ... {\cHFFFFFF}ได้ผลักดันเราไปสู่มัน!
Mr. Ambassador, the prime minister is anxious to see you.{\cHFFFFFF}Mr. Ambassador, the prime minister is anxious to see you.
But those fortunate enough to remain alive will have the privilege of being used by our revered minister of science, the good Dr Zaius.สําหรับมนุษย์ที่โชคดีรอดมา ก็จะได้รับสิทธิ์ ในการถูกใช้เพื่อการทดลอง
Manifestations which you, if I might add, as minister of science have been unable to fathom.ปรากฏการณ์ประหลาด ซึ่งคุณรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ยังไม่สามารถอธิบายได้
As minister of science, it is my duty to find out whether some other form of life exists.ฐานะรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ฉันมีหน้าที่ค้นหาว่า... มีสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นอีกมั้ย
My next story is about the mania of Minister Missiroliเรื่องราวถัดไปของฉันคือเกียวกับรัฐมนตรี mania of Missiroli
Only recently released from prison Mahatma Gandhi leaves Bombay on the SS Rajputana to attend the conference on Indian independence called by Prime Minister Ramsay MacDonald.ทันทีที่ได้รับการปล่อยตัว มหาตมะ คานธีก็เดินทางจากบอมเบย์ โดยเรือ เอส.เอส. ราชภูฐานเพื่อร่วม
The prime minister said the talks were both constructive and frank.ท่านนายกฯกล่าวว่าการพูดคุย เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และจริงใจ
I want you to be the first prime minister of India to name your entire cabinet to make the head of every government department a Muslim.ผมอยากให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรี คนแรกของอินเดีย และแต่งตั้งคณะรมต.ของคุณเอง ให้รมต.ของทุกกระทรวงเป็นมุสลิม
I'm Chattar Lal, Prime Minister to His Highness, the Maharaja of Pankot.ฉัน Chattar ลาลนายกรัฐมนตรี ที่จะเสด็จ, มหาราชาแห่ง Pankot ของเขา
And with the confusion among members of parliament sparked by the comments of Finance Minister Takanashi during a recent parliament inquiry, there seems to be no compromise insight between the government and opposition.และความสับสนในหมู่สมาชิกสภา จากคำพูดของ รัฐมนตรีคลัง ทาคานาชิ ระหว่างการตรวจสอบโดยสภา ดูเหมือนจะไม่มีทางประนีประนอมกัน ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน

-minister- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安倍晋三[Ān bèi Jìn sān, ㄢ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄢ, 安倍晋三 / 安倍晉三] ABE Shinzou, Japanese prime minister from 2006
布朗[Bù lǎng, ㄅㄨˋ ㄌㄤˇ, 布朗] Brown (name); Gordon Brown (1951-), UK politician, prime minister from 2007
贝・布托[Bèi, ㄅㄟˋ· Bu4 tuo1, 贝・布托 / 貝・佈托] Benazir Bhutto (1953-2007), Pakistani politician, daughter of executed former prime minister Zulfikar Ali Bhutto and herself prime minister 1993-1996, murdered by Al Qaeda
郢书燕说[Yǐng shū Yān shuō, ˇ ㄕㄨ ㄧㄢ ㄕㄨㄛ, 郢书燕说 / 郢書燕說] words distorted in reading (成语 saw); cf letter from Chu 楚 capital Ying 郢|郢 contains inadvertent words "hold up the candle" that minister of Yan 燕 puzzles out to mean "brilliant prospects"
大夫[dài fu, ㄉㄞˋ ㄈㄨ˙, 大夫] doctor; minister of state (in pre-Han states)
伍奢[Wǔ shē, ˇ ㄕㄜ, 伍奢] Wu She (-522 BC), powerful minister of Chu and father of Wu Zixu 伍子胥
争臣[zhēng chén, ㄓㄥ ㄔㄣˊ, 争臣 / 爭臣] minister not afraid to give forthright criticism
桥本龙太郎[Qiáo běn Lóng tài láng, ㄑㄧㄠˊ ㄅㄣˇ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄞˋ ㄌㄤˊ, 桥本龙太郎 / 橋本龍太郎] HASHIMOTO Ryūtarō (1937-2006), Japanese politician, Prime Minister 1996-1998
李光耀[Lǐ Guāng yào, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄤ ㄧㄠˋ, 李光耀] Lee Kuan Yew (former Prime Minister of Singapore)
李显龙[Lǐ Xiǎn lóng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄢˇ ㄌㄨㄥˊ, 李显龙 / 李顯龍] Lee Hsien Loong, Prime Minister of Singapore (GM)
蔡元培[Cài Yuán péi, ㄘㄞˋ ㄩㄢˊ ㄆㄟˊ, 蔡元培] Cai Yuanpei (1868-1940), liberal educationalist, studied in Germany, President of Beijing University 1917-19, minister of education for Guomindang
蜀相[Shǔ xiàng, ㄕㄨˇ ㄒㄧㄤˋ, 蜀相] Prime Minister Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 of Shu, memorial poem by Tang poet Du Fu 杜甫, Where to seek the Prime Minister's memorial hall?
内政部长[nèi zhèng bù zhǎng, ㄋㄟˋ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, 内政部长 / 內政部長] Minister of the Interior
功臣[gōng chén, ㄍㄨㄥ ㄔㄣˊ, 功臣] minister who has given outstanding service
司徒[Sī tú, ㄙ ㄊㄨˊ, 司徒] minister of education (hist.); two-character surname Situ
外交部长[wài jiāo bù zhǎng, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, 外交部长 / 外交部長] minister of foreign affairs
户部尚书[hù bù shàng shū, ㄏㄨˋ ㄅㄨˋ ㄕㄤˋ ㄕㄨ, 户部尚书 / 戶部尚書] Minister of Revenue (from the Han dynasty onwards)
相国[xiāng guó, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄛˊ, 相国 / 相國] minister (during Warring States)
部长会[bù zhǎng huì, ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ ㄏㄨㄟˋ, 部长会 / 部長會] minister level conference
部长会议[bù zhǎng huì yì, ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 部长会议 / 部長會議] minister level conference
司马[Sī mǎ, ㄙ ㄇㄚˇ, 司马 / 司馬] official post of minister of war in pre-han Chinese states; two-character surname Sima
中山成彬[Zhōng shān Chéng bīn, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄔㄥˊ ㄅㄧㄣ, 中山成彬] NAKAYAMA Nariaki (1943-), right-wing Japanese cabinet minister and prominent denier of Japanese war crimes
宰相[zǎi xiàng, ㄗㄞˇ ㄒㄧㄤˋ, 宰相] prime minister (in feudal China)
首相[shǒu xiàng, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄤˋ, 首相] prime minister (of Japan or UK etc)
谢里夫[Xiè lǐ fū, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˇ ㄈㄨ, 谢里夫 / 謝裡夫] Sharif (name); Nawaz Sharif (1949-), Pakistani Muslim League politician, Prime Minister 1990-1993 and 1997-1999
索戈拉特斯[Suǒ gē lā tè sī, ㄙㄨㄛˇ ㄍㄜ ㄌㄚ ㄊㄜˋ ㄙ, 索戈拉特斯] Socrates (name); Jose Socrates, prime minister of Portugal from 2005
村山富市[Cūn shān fù shì, ㄘㄨㄣ ㄕㄢ ㄈㄨˋ ㄕˋ, 村山富市] Tomiichi Murayama (former prime minister of Japan)
财长[cái zhǎng, ㄘㄞˊ ㄓㄤˇ, 财长 / 財長] treasurer; head of finances; minister of finance
萧万长[Xiāo Wàn cháng, ㄒㄧㄠ ㄨㄢˋ ㄔㄤˊ, 萧万长 / 蕭萬長] Vincent C. Siew (1939-), Taiwanese diplomat and Kuomintang politician, prime minister 1997-2000, vice-president from 2008
大东亚共荣圈[Dà Dōng Yà gòng róng quān, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄍㄨㄥˋ ㄖㄨㄥˊ ㄑㄩㄢ, 大东亚共荣圈 / 大東亞共榮圈] Great East Asia co-prosperity sphere, Japanese wartime slogan for their short-lived Pacific Empire, first enunciated by Prime Minister Prince KONOE Fumimaro 近衛文麿|近卫文麿 in 1938

-minister- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主務大臣[しゅむだいじん, shumudaijin] (n) the cabinet minister in charge
伴食大臣[ばんしょくだいじん, banshokudaijin] (n) nominal (figurehead) minister; titular minister
伴食宰相[ばんしょくさいしょう, banshokusaishou] (n) an incompetent cabinet minister; a figurehead minister
全権公使[ぜんけんこうし, zenkenkoushi] (n) minister plenipotentiary
公使[こうし, koushi] (n) minister (of legation); (P)
内務大臣[ないむだいじん, naimudaijin] (n) prewar Home Minister
内大臣[ないだいじん;うちのおとど(ok);うちのおおまえつぎみ(ok);うちのおおおみ(ok), naidaijin ; uchinootodo (ok); uchinooomaetsugimi (ok); uchinoooomi (ok)] (n) (1) (ないだいじん only) Lord Keeper of the Privy Seal (1885-1945 CE); (2) Minister of the Interior (669-1868 CE)
内府[ないふ;だいふ, naifu ; daifu] (n) (arch) (See 内大臣) Minister of the Interior (669-1868 CE); Lord Keeper of the Privy Seal (1885-1945 CE)
内閣総理大臣[ないかくそうりだいじん, naikakusouridaijin] (n) Prime Minister or Premier (as the head of a cabinet government)
司徒[しと, shito] (n) (See 六卿) Minister of Civil Administration and Social Welfare (Zhou-dynasty China)
外務大臣[がいむだいじん, gaimudaijin] (n) Minister for Foreign Affairs
宰相の器[さいしょうのき, saishounoki] (n) person qualified for prime minister
沖縄北方対策担当大臣;沖縄・北方対策担当大臣[おきなわほっぽうたいさくたんとうだいじん(沖縄北方対策担当大臣);おきなわ・ほっぽうたいさくたんとうだいじん(沖縄・北方対策担当大臣), okinawahoppoutaisakutantoudaijin ( okinawa hoppou taisaku tantou daijin ); okinawa ] (n) State Minister in Charge of Issues of Okinawa and Northern Territories
無任所[むにんしょ, muninsho] (n,adj-no) lacking a portfolio (of a minister of state, etc.)
無任所大臣[むにんしょだいじん, muninshodaijin] (n) minister without a portfolio
特命全権公使[とくめいぜんけんこうし, tokumeizenkenkoushi] (n) minister extraordinary and plenipotentiary
経済財政政策担当大臣[けいざいざいせいせいさくたんとうだいじん, keizaizaiseiseisakutantoudaijin] (n) State Minister in Charge of Economic and Fiscal Policy
総務大臣[そうむだいじん, soumudaijin] (n) Minister of Internal Affairs and Communications
総務相[そうむしょう, soumushou] (n) (See 総務大臣) Minister of Internal Affairs and Communications
農林水産大臣[のうりんすいさんだいじん, nourinsuisandaijin] (n) Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries
郵政民営化担当大臣[ゆうせいみんえいかたんとうだいじん, yuuseimin'eikatantoudaijin] (n) State Minister in Charge of Postal Services Privatization
閣員[かくいん, kakuin] (n) Cabinet Minister
首相公選制[しゅしょうこうせんせい, shushoukousensei] (n) system allowing for election of the prime minister by popular vote
首相兼外相[しゅしょうけんがいしょう, shushoukengaishou] (n) Prime Minister also serving as Foreign Minister
首相指名[しゅしょうしめい, shushoushimei] (n) nomination to become prime minister
首相指名選挙[しゅしょうしめいせんきょ, shushoushimeisenkyo] (exp,n) vote by the Diet to appoint the prime minister
首相臨時代行[しゅしょうりんじだいこう, shushourinjidaikou] (n) acting prime minister

-minister- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดีตนายก[n. exp.] (adīt nāyok) EN: former prime minister FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ) EN: former prime minister FR: ancien Premier ministre [m] ; ex-Premier ministre [m]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt rattha) EN: former Minister FR: ancien ministre [m]
อดีตรองนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt røng-n) EN: former Deputy Prime Minister FR:
อัครมหาเสนาบดี[n.] (akkhramahās) EN: prime minister FR: Premier ministre [m]
อัครราชทูต[n.] (akkhrarātch) EN: minister ; ambassador ; government envoy FR: ministre [m]
อมาตย์[n.] (amāt) EN: government minister ; royal councillor FR:
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer FR: conseiller du roi [m]
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: priest ; father ; pastor ; minister ; Rev. FR: prêtre [m] ; père [m] ; prêtre catholique [m] ; pasteur [m] ; ministre du culte [m]
เจ้ากระทรวง[n.] (jaokrasūang) EN: minister ; permanent secretary FR: ministre [m] ; secrétaire général [m]
ขุนคลัง[n. exp.] (khun khlang) EN: financial oligarch ; financial magnate ; minister of finance ; lord of the treasury ; treasurer FR: magnat de la finance [m]
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี[n. prop.] (Lēkhāthikān) EN: Secretary-General to the Prime Minister FR:
นักการทูต[n. exp.] (nak kān thū) EN: diplomat ; ambassador ; emissary ; envoy ; consul ; minister ; statesman FR: diplomate [m, f]
นายกฯ[n. prop.] (Nāyok) EN: Prime Minister ; Premier FR: Premier ministre [m]
นายกรัฐมนตรี[n. prop.] (Nāyokrattha) EN: Prime Minister ; Premier FR: Premier ministre [m]
นายกรัฐมนตรีเงา[n. exp.] (nāyokrattha) EN: shadow prime minister FR:
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: minister ; look after ; handle FR: s'occuper de
พยาบาล[v.] (phayābān) EN: nurse ; care for ; look after ; minister to ; tend FR: soigner ; prendre soin de
ปรนนิบัติ[v.] (pronnibat) EN: look after ; take care ; minister ; serve ; wait on ; tend FR: s'occuper de ; servir
ปรนนิบัติรับใช้[v. exp.] (pronnibat r) EN: minister FR:
รักษาการนายกรัฐมนตรี[n. prop.] (raksākān nā) EN: acting Prime Minister FR:
รัฐมนตรี (รมต.)[n.] (ratthamontr) EN: minister ; government minister ; cabinet minister ; secretary FR: ministre [m, f] ; ministre d'État [m, f]
รัฐมนตรีช่วยว่าการ (รมช.)[n. exp.] (ratthamontr) EN: deputy minister ; assistant secretary ; junior minister FR:
รัฐมนตรีกลาโหม[n. prop.] (Ratthamontr) EN: Defence Minister ; Minister of Defence ; Minister for Defence ; Secretary of Defense ; Secretary of National Defense FR: ministre de la Défense [m]
รัฐมนตรีคลัง[n. prop.] (Ratthamontr) EN: Finance Minister FR: ministre des Finances [m]
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ[n. exp.] (ratthamontr) EN: Education Minister FR: ministre de l'Éducation [m]
รัฐมนตรีลอย[n. exp.] (ratthamontr) EN: minister without portfolio FR: ministre sans portefeuille [m]
รัฐมนตรีมหาดไทย[n. prop.] (Ratthamontr) EN: Minister of Interior ; Minister of the Interior ; Minister of Home Affairs FR: ministre de l'Intérieur [m]
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[n. prop.] (Ratthamontr) EN: Minister attached to the Prime Minister’s Office FR:
รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม[n. prop.] (Ratthamontr) EN: Environment Minister ; Ministry of the Environment FR: ministre de l'Environnement [m]
รัฐมนตรีต่างประเทศ[n. prop.] (Ratthamontr) EN: Minister of Foreign Affairs ; Foreign Minister FR: ministre des Affaires étrangères [m]
รัฐมนตรีตรายาง[n. exp.] (ratthamontr) EN: rubber-stamp minister FR:
รัฐมนตรีว่าการ[n. exp.] (ratthamontr) EN: cabinet minister ; secretary FR:
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง (รมว.)[n. exp.] (ratthamontr) EN: deputy minister FR:
รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ[n. prop.] (Ratthamontr) EN: Minister of Foreign Affairs ; Secretary of State FR: ministre des Affaires étrangères [m]
รัฐมนตรียุติธรรม[n. prop.] (Ratthamontr) EN: Minister of Justice FR: ministre de la Justice [m]
รมช. (รัฐมนตรีช่วยว่าการ)[abv.] (rømøchø. (r) EN: deputy minister ; assistant secretary ; junior minister FR:
รองนายกฯ[n.] (røng nāyok) EN: Deputy Prime Minister FR:
รองนายกรัฐมนตรี = รองนายกฯ[n.] (røng nāyokr) EN: Deputy Prime Minister FR: vice-premier ministre [m]

-minister- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umweltminister {m}environment minister; minister of the environment
Außenminister {m}foreign minister
Landwirtschaftsminister {m}minister of agriculture; farm minister
Minister {m} [pol.] | Minister ohne Geschäftsbereichminister | minister without portfolio
Ministerpräsident {m} [pol.]prime minister

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -minister-
Back to top