ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-metropolitan-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น metropolitan, *metropolitan*,

-metropolitan- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กปน. (n.) The Metropolitan Waterworks Authority See also: MWA Syn. การประปานครหลวง
กฟน. (n.) The Metropolitan Electricity Authority See also: MEA Syn. การไฟฟ้านครหลวง
การประปานครหลวง (n.) The Metropolitan Waterworks Authority See also: MWA
การไฟฟ้านครหลวง (n.) The Metropolitan Electricity Authority See also: MEA Syn. กฟน.
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (n.) Bangkok Metropolitan Administration
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get your hands off him or I'll call the Metropolitan scuffers!ออกจากมือของเขา หรือฉันจะเรียกตำรวจนครหลวงใน
In the metropolitan area, we had probably 200 members.ของบริษัทบัตรเครดิตต่างๆ และตึก TRW ทำไมต้องเป็นตึกเหล่านี้
Gaer up all the foreign dignitaries in the greater metropolitan area.รวบรวมบุคคลสำคัญ ชาวต่างประเทศ ไปไว้ในเมืองใหญ่
We are Yoshjo Hamano and Kenji Mamiya of the Metropolitan Police.เราคือโยโช ฮามาโนะและเคนจิ มามิยะ เป็นตำรวจนครบาลครับ
Well, accomplished enough, perhaps, but a metropolitan mind may be less susceptible to extended, juvenile self-regard.ก็ใช้ได้เลยหละ แต่จิตใจคนเมืองอาจจะกระด้าง เกินกว่าจะฟังเด็กวัยรุ่นพูดก็ได้
My nephew has devised a plan of metropolitan amusement.หลานชายผมเป็นคนคิด โครงการสวนหย่อนใจ
Graduated with distinction into the Metropolitan Police Service.ได้รับคำชื่นชมด้านตำรวจบริการสังคม
I can come back, and I can bring the blue fury of the Metropolitan Police Service with me.ฉันจะกลับมาและฉันจะนำ ตำรวจมาพร้อมกับฉัน
Your father died yesterday on the rooftop of the Metropolitan Building.พ่อคุณตายเมื่อวานบนยอดตึกเม โทรโปลิแตนท์
The attacks remain confined to the New York metropolitan area.การโจมตีนี้จำกัด อยู่ในส่วนเมืองหลวงของนิวยอร์ก.
The Metropolitan Government has sent you all a request.ทางรัฐบาลได้ส่งคำร้องมายังพวกคุณ
15 years ago, on June 6th, around 3 pm a girl went missing from an elementary school in the metropolitan area.15 ปีก่อน ในวันที่ 6 มิถุนายน เวลาประมาณ 3 ทุ่ม... ...มีเด็กสาวหายตัวไปจากโรงเรียนประถมในเขตเมืองหลวงครับ

-metropolitan- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
城域网[chéng yù wǎng, ㄔㄥˊ ㄩˋ ㄨㄤˇ, 城域网 / 城域網] metropolitan area network
本土[běn tǔ, ㄅㄣˇ ㄊㄨˇ, 本土] one's native country; metropolitan territory

-metropolitan- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メトロポリタンエリアネットワーク[, metoroporitan'erianettowa-ku] (n) {comp} Metropolitan Area Network; MAN
大都市圏[だいとしけん, daitoshiken] (n) greater metropolitan area; megalopolis; conurbation
警視[けいし, keishi] (n) police superintendent; metropolitan police; (P)
警視庁[けいしちょう, keishichou] (n) Metropolitan Police Department (esp. Tokyo); (P)
警視総監[けいしそうかん, keishisoukan] (n) Superintendent General of the Metropolitan Police
都営[とえい, toei] (n) operated by the metropolitan government; (P)
都市圏[としけん, toshiken] (n) urban area; metropolitan area; metropolitan region
都議[とぎ, togi] (n) Metropolitan assemblyman; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
メトロポリタンエリアネットワーク[めとろぽりたん'えりあねっとわーく, metoroporitan ' erianettowa-ku] Metropolitan Area Nework, MAN

-metropolitan- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)[org.] (Kān Faifā N) EN: Metropolitan Electricity Authority (MEA) FR:
การประปานครหลวง (กปน.) [org.] (Kān Prapā N) EN: Metropolitan Waterworks Authority FR:
เขตมหานคร[n. exp.] (khēt mahāna) EN: metropolitan area FR:
กองบัญชาการตำรวจนครบาล[org.] (Køng Banchā) EN: Metropolitan Police Bureau FR:
กรุงเทพมหานคร (กทม.)[n. prop.] (Krungthēp M) EN: Greater Bangkok ; Bangkok Metropolis ; Bangkok ; Bangkok Metropolitan Administration (BMA) ; City Hall FR: Grand Bangkok [m] ; agglomération de Bangkok [f] ; communauté urbaine de Bangkok [f] ; Bangkok
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล[n. exp.] (Krungthēp M) EN: Bangkok Metropolitan Region FR:
กรุงเทพปริมณฑล ; กรุงเทพฯและปริมณฑล[n. exp.] (Krungthēp P) EN: Bangkok Metropolitan Region FR:
นครบาล[adj.] (nakhønbān) EN: metropolitan FR: métropolitain
ปลัดกรุงเทพมหานคร[n. exp.] (palat Krung) EN: Permanent Secretary for Bangkok Metropolitan Administration FR:
ประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่[n. prop.] (Prathēt Far) EN: metropolitan France FR: France métropolitaine ; la Métropole ; l'Hexagone
ปูซาน[n. prop.] (Pūsān ) EN: Busan ; Busan Metropolitan City FR:
ศาลาว่าการ กทม.[n. exp.] (sālā wā kān) EN: Bangkok Metropolitan Administration City Hall FR:
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร[n. exp.] (sālā wā kān) EN: Bangkok Metropolitan Administration City Hall FR:
ตำรวจนครบาล[n. exp.] (tamrūat nak) EN: metropolitan police ; local police force ; city police ; city policeman ; metropolitan constabulary FR: police locale [f] ; police municipale [f] ; police communale [f] (Belg., Sui.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -metropolitan-
Back to top