ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-messy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น messy, *messy*,

-messy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jasmine, Jafar, now let's put this whole messy business behind us.จัสมิน จาฟา เอาละ ทิ้งเรื่องยุ่งยากใจเหล่านี้ไว้ข้างหลังดีกว่า นะ
You better put something on. It's a messy job we've got ahead of us.ไปเปลี่ยนชุดไป เดี๋ยวเปื้อน
Just give it a good once-over. What you need to take care of are the really messy parts.เพียงแค่ให้มันที่ดีครั้งหนึ่งในช่วง สิ่งที่คุณต้องดูแลเป็นส่วนยุ่งจริงๆ
But you realize that we in the diplomat business must avoid messy situations.แต่คุณก็ทำให้เราได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยุ่งๆจนได้
To find where my wearing messy it was.เพื่อสะสางเรื่องหย่ากับภรรยาผมน่ะสิ
I love you love how all Messy itI love you love how all Messy it
You're place is clean when it's messy I don't like it here, there's also wine thanksห้องคุณสะอาดนะครับ ฉันไม่ชอบ เวลามันสกปรกน่ะค่ะ นี่ครับ ไวน์
Mark of a chef: Messy apron, clean sleeves.สัญญาณการเป็นเชฟคือ ผ้ากันเปื้อนสกปรก แขนเสื้อสะอาด
I ate a messy cheeseburger.ที่กินชีสเบอร์เกอร์แหยะๆ
You're leaving a messy trail. I thought you would've been smarter than that.คุณกำลังทิ้งหลักฐานไว้นะ ฉันคิดว่าคุณฉลาดกว่าพวกนั้น
You don't want the trial... messy press.เธอไม่อยากให้มีการสอบสวน... คนอื่นมาวุ่นวาย
So to avoid any messy explanations and stay off the Company's radar-- you need to keep your heads down and your ears open.พูดให้ง่ายก็คือ อยู่ให้ห่างจากเรดาร์ คุณต้องคอยระมัดระวังและเปิดหูเปิดตาเอาไว้

-messy- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蓬头垢面[péng tóu gòu miàn, ㄆㄥˊ ㄊㄡˊ ㄍㄡˋ ㄇㄧㄢˋ, 蓬头垢面 / 蓬頭垢面] dirty face; messy hair; bad appearance

-messy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くちゃくちゃ[, kuchakucha] (adv,adv-to,adj-na) (on-mim) crunching; crumpling; messy
ごしゃごしゃ[, goshagosha] (adj-no,adj-na,adv,adv-to,vs) jumbled; disarrayed; messy
ごみごみ[, gomigomi] (adv,adv-to,vs) (on-mim) squalid; messy
しっちゃかめっちゃか;ひっちゃかめっちゃか;ヒッチャカメッチャカ;シッチャカメッチャカ[, shicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; shicchakamecchaka] (adj-na,n) (on-mim) jumbled up; disordered; messy
べちゃべちゃ[, bechabecha] (adj-na,adv,vs) (on-mim) chattering; prattling; gooey; messy (from mud, ink, etc.)

-messy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะเปิ๊บกะป๊าบ[adv.] (kapoēpkapāp) EN: in a messy manner ; like a ragamuffin ; like a bum FR:
ขยุกขยุย[adj.] (khayukkhayu) EN: messy ; untidy ; jumbled FR:
เลอะ[adj.] (loe) EN: messy ; confused ; muddled ; untidy ; blurred FR: confus ; désordonné ; embrouillé ; brouillon ; négligé
พะรุงพะรัง[adj.] (pharungphar) EN: disheveled ; messy ; a mess of FR:
ผมยุ่ง[n. exp.] (phom yung) EN: messy hair FR: coiffure ébouriffée [f]
เปรอะ[adj.] (proe) EN: confused ; messy FR:
รก[adj.] (rok) EN: in desorder ; in a mess ; messy ; in a muddle ; cluttered ; untidy ; tangled ; overgrown FR: en désordre ; mal rangé ; en friche
รกรุงรัง[adj.] (rokrungrang) EN: in a mess ; cluttered ; untidy ; messy FR: en désordre ; en pagaïe
รุงรัง[adj.] (rungrang) EN: bushy ; shaggy ; untidy ; unkempt ; disordered ; messy ; thick FR: désordonné ; déréglé
ย้ำเหยอ[adj.] (yamyoē) EN: messy FR:
ยุ่ง[X] (yung) EN: messy ; in disorder ; in a mess ; in confusionj FR: en désordre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -messy-
Back to top