ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-medication-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น medication, *medication*,

-medication- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Her medication is normal, too.ยาของเธอก็เป็นแบบธรรมดาเหมือนกัน
I´m sorry I forgot to take my hot flash medication today.หนูลืมทานยาวัยทองค่ะ
I think maybe you forgot your medication today, mental boy.ฉันว่าวันนี้เธอคงลืมไปหาจิตแพทย์นะ
Prescribed medication for pain management will take the usual forms... of morphine drip, percocet, darvocet.สำหรับยาบรรเทาปวด หมอจะให้มอร์ฟีนเหลว เพอร์โคเซ็ต ดาร์วอเซ็ต
We have him on medication to control the pain.เราให้ยาเขา / เพื่อระงับความเจ็บปวด
Do you... wanna take some kind of medication first?หรือจะต้องกินยา อะไรก่อนมั้ย?
Do you know if he took any medication for his heart condition?คูณพอจะรู้มั้ยว่าเขาจะได้กินยาโรคหัวใจบ้างรีเปล่า?
Well,thks,but prefer not to get my medication from some guy under a bridge.ค่ะ ขอบคุณ แต่หนูชอบที่จะไม่ใช้ยาคะ
Pain medication only helps your symptoms.ยานี่ถึงจะช่วยอาการเจ็บปวดได้
Take some medication then, I'll leave them here...กินยาซะนะ แม่วางไว้ตรงนี้นะ..
There is medication you can try at home, but...มียาที่คุณลองเอง ที่บ้านได้ แต่...
They said it's just gonna take a little while For the medication to level out.เขาว่ามันต้องใช้เวลาหน่อย ให้ยาเข้าที่

-medication- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インポ薬[インポやく, inpo yaku] (n) (abbr) anti-impotence medication
サポニン[, saponin] (n) active substance from plants used in manufacture of soap, detergents and medication (ger
以毒制毒[いどくせいどく, idokuseidoku] (n) using poisonous medication to control poison; fighting evil with evil; fighting fire with fire
休薬[きゅうやく, kyuuyaku] (n) drug withdrawal; cessation of medication
岩茸[いわたけ, iwatake] (n) (uk) rock tripe (edible lichen used as medication in Korea, China and Japan)
治療薬[ちりょうやく, chiryouyaku] (n) remedy; cure; therapeutic medication
睡眠薬[すいみんやく, suiminyaku] (n) sleeping pill; sleep medication
買い薬;買薬[かいぐすり, kaigusuri] (n) (See 売薬) over-the-counter drug; medication bought directly from the drugstore without a prescription

-medication- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การบริหารยา[n. exp.] (kān børihān) EN: medication administration FR: administration de médicaments [f]
การแพทย์[n.] (kān phaēt) EN: medical profession ; medecine ; medication ; general practice ; family practice FR: médecine générale [f] ; médecine [f]
การรักษาด้วยยา[n. exp.] (kān raksā d) EN: drug therapy ; drug treatment FR: médication [f]
ความคลาดเคลื่อนทางยา[n. exp.] (khwām khlāt) EN: medication error FR:
โอสถ[n.] (ōsot) EN: medicine ; drug ; medication FR: médicament [m] ; remède [m]
สารต้านเชื้อรา[n. exp.] (sān tān che) EN: antifungal medication ; antimycotic FR:
วิธีรักษา[n. exp.] (withī raksā) EN: FR: thérapeutique [f] ; traitement [m] ; médication [f]
ยา[n.] (yā) EN: medicine ; drug ; medication ; cure ; remedy ; pharmaceutical FR: médicament [m] ; remède [m] ; drogue [f] ; potion [f] (vx) ; substance médicamenteuse [f] ; préparation pharmaceutique [f]
ยาดอง[n.] (yādøng) EN: herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits ; infusion ; pickled traditional medication ; folk medication FR: infusion [f]
ยาต้านเชื้อรา[n. exp.] (yā tān cheū) EN: antifungal medication ; antimycotic FR:
ยาต้านมาลาเรีย[n. exp.] (yā tān mālā) EN: antimalarial ; antimalarial medication FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -medication-
Back to top