ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-medicaid-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น medicaid, *medicaid*,

-medicaid- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
低所得者医療扶助[ていしょとくしゃいりょうふじょ, teishotokushairyoufujo] (n) (obsc) (See メディケイド) support for medical treatment for those on low income; Medicaid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -medicaid-
Back to top