ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*medicaid*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น medicaid, -medicaid-

*medicaid* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Medicaid (n.) โครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล Syn. Medicare

*medicaid* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
低所得者医療扶助[ていしょとくしゃいりょうふじょ, teishotokushairyoufujo] (n) (obsc) (See メディケイド) support for medical treatment for those on low income; Medicaid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *medicaid*
Back to top