ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-luminosity-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น luminosity, *luminosity*,

-luminosity- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are moving up the luminosity 10 to 34.อนุภาคถูกปลดปล่อยที่ 99% ของความเร็วแสง
We have a signal on the luminosity monitors.Ni แสดงบนจอภาพ ประดิษฐ์แสงสว่าง.

-luminosity- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความส่องสว่าง[n.] (khwām søngs) EN: luminance ; luminosity ; illuminance FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -luminosity-
Back to top