ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-loathsome-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น loathsome, *loathsome*,

-loathsome- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was a loathsome piece of shit. Treated you and your mother like dirt.เขาทำตัวเหี้ยเป็นที่น่ารังเกียจ ทำให้นายกับเเม่นายเหมือนขยะ
Get back here, you... You sick! Revolting, loathsome little...กลับมาตรงนี้เลยนะ ไอ่เจ้าพวก ป่วยเรื้อรัง ไอ่พวก ..
You loathsome pig.คุณมันน่ารังเกียจเหมือนหมูโสโครก
Well, initially I felt something akin to grief and perhaps anger, but that's the natural reaction of the limbic system to being betrayed by a loathsome son of a bitch.ตอนแรก ฉันรู้สึกเศร้า และอาจโกรธแค้นบ้าง แต่นั่นเป็นปฏิกิริยาปกติของสมอง ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่ถูกเจ้าคนสารเลวน่าชิงชังทรยศ
It's a loathsome form of magic.มันเป็นมนต์ที่น่าขยะแขยง
Wherever it might be, as long as we can escape this loathsome Baekje soil.จะเป็นที่ไหนก็ช่าง ตราบใดที่เราหนีออกไป จากดินที่น่าขยะแขยงของแพคเจ
This time to rescue Belladonna and rid the land of that loathsome wretch once and for all.ครั้งนี้ไปเพื่อช่วยเหลือเบลลาดอนน่า ให้สิ้นซากซะที
That loathsome Shelley.เพราะยายแชลลีย์ที่น่าขยะแขยงนั้น
At this very moment, in a system far from here... the New Republic lies to the galaxy... while secretly supporting the treachery... of the loathsome Resistance.ในขณะนี้มากในระบบไกลจาก นี่สาธารณรัฐใหม่อยู่ทางกาแล็ค ซี่ ในขณะที่แอบสนับสนุนการ ทรยศหักหลัง

-loathsome- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
憎憎しい;憎々しい[にくにくしい, nikunikushii] (adj-i) hateful; detestable; loathsome

-loathsome- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสนียดจัญไร[adj.] (sanīet janr) EN: abominable ; loathsome ; execrable FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -loathsome-
Back to top