ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-loathing-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น loathing, *loathing*,

-loathing- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This look and loathing you would not believe.น่ารังเกียจอย่างที่เห็น นายจะต้องไม่เชื่อแน่
It's just your ordinary, run-of-the-mill ex sex, fueled by the most common of aphrodisiacs... mutual loathing and disdain.มันก็เหมือนเธอนั่นแหละ วิ่งกลับไปหาแฟนเก่า ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงกระตุ้น ความต้องการได้อย่างดี ทั้งการดูถูกและความเกลียดชัง
Is that loathing or a salute?นั้นคือความเกลียดชังหรือการยอมรับนับถือกันล่ะ?
Bond over our mutual loathing of my brother.เชื่อมความเกลียดชังที่มีต่อน้องชายของฉันร่วมกัน
It's more of a fear and loathing but I I promise you, I can fix that. Everything will go back to normal.แต่ขอรับปากว่าจะซ่อมแซมให้ดีดังเดิม

-loathing- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛惜[あいせき, aiseki] (n,vs) missing someone; loathing to part

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -loathing-
Back to top