ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-loafer-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น loafer, *loafer*,

-loafer- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She wants him to wave his magic loafer and get me into college.เเม่ฉันละอยากให้เขาร่ายมนต์ใส่ เเล้วทำให้ฉันเข้ามหาลัยให้ได้

-loafer- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ルンペン[, runpen] (n,adj-no) loafer (ger

-loafer- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนเกียจคร้าน[n. exp.] (khon kīetkh) EN: idler ; loafer FR: oisif [m] ; oisive [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -loafer-
Back to top