ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lively-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lively, *lively*,

-lively- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระหนอกระแหน (adv.) pleasingly and lively (talk)
กะหนอกะแหน (adv.) pleasingly and lively (talk) Syn. กระหนอกระแหน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Keep 'em moving! Lively there now. We haven't got all night.มีชีวิตชีวามีตอนนี้ เราไม่ได้มี ตลอดทั้งคืน
He's a lively little chap. I think I'll call him Jareth.เจ้านี่มีชีวิตชีวาดีนะ ฉันว่า ฉันจะเรียกเขาว่า เจเร็ต
Not a very lively bunch though.ถึงแม้ไม่มีความสุขที่ต้องอยู่กันแออัด
Slacken braces. Step lively with a will.- คอยปรับใบด้วยไอพวกคางคก
No, I'll miss your lively energy.ไม่นะ ฉันจะคิดถึงพลังทีมีชีวิตชีวาของเธอ
OZ supports a lively business environment as well, and companies worldwide have set up branches inside OZ.OZ ยังรองรับระบบธุรกิจแบบสมจริง และบริษัทจากทั่วโลกก็ตั้งสาขาที่ OZ ด้วยค่ะ
Freedom-loving adults are free to have an open, lively debate about what we want our society to be.ผู้ใหญ่บางคนรักอิสระ และต้องการที่จะเปิดกว้าง และต้องการประกาศให้รู้ ว่าพวกเค้าต้องการให้สังคมเป็นเช่นไร
Ugh, his mouth is the only lively thing about him.โอ้ย ปากหมอนี่ไม่หยุดเลยจริงๆ
Bree's new romance got off to a lively start...ความรักครั้งใหม่ของบรี รอดมาสู่การเรื่มต้นที่แจ่มใส
It was billed as a lively give-and-take on the merits of model train sizes.It was billed as a lively give-and-take on the merits of model train sizes.
Shaped as a cultural environment, a lively international culture... this is all bullshit.อิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม\ ความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมต่างประเทศ นี้มันพล่ามทั้งหมดเลย
Got yourself a lively one here, Lee, huh?มีแท่นชาร์ตแบตไว้ใช้ส่วนตัวที่นี่เหรอ ลี

-lively- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
履舄交错[lǚ xì jiāo cuò, ㄌㄩˇ ㄒㄧˋ ㄐㄧㄠ ㄘㄨㄛˋ, 履舄交错 / 履舄交錯] lit. shoes and slippers muddled together (成语 saw); fig. many guests come and go; a lively party

-lively- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki)
ぶつけ合う[ぶつけあう, butsukeau] (v5u) to knock (ideas) against each other; to present competing ideas; to have a lively exchange of ideas
メリハリの利いた;めりはりの利いた[めりはりのきいた(めりはりの利いた);メリハリのきいた(メリハリの利いた), meriharinokiita ( meriharino ri ita ); merihari nokiita ( merihari no ri ita )] (exp) (See メリハリを利かせた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively
メリハリを利かせた;めりはりを利かせた[メリハリをきかせた(メリハリを利かせた);めりはりをきかせた(めりはりを利かせた), merihari wokikaseta ( merihari wo kika seta ); merihariwokikaseta ( merihariwo kika] (exp) (See メリハリの利いた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively
喧然[けんぜん, kenzen] (adj-t,adv-to) noisy; boisterous; lively
活写[かっしゃ, kassha] (n,vs) vivid description; painting a lively picture of
[ふ, fu] (pref) (arch) vital; virile; lively
白ける[しらける, shirakeru] (v1,vi) (1) to be spoiled (spoilt); to be dampened; to become subdued (e.g. lively atmosphere); to be unamused or bored; to become apathetic; (2) to fade; to turn white; to grow light (at dawn)
話に花が咲く[はなしにはながさく, hanashinihanagasaku] (exp,v5k) to reminisce; to engage in a lively conversation; to discuss mutual interests

-lively- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะหนอกะแหน[adv.] (kanøkanaē) EN: pleasingly and lively FR:
กะหนอกะแหน[adv.] (kanøkanaē) EN: pleasingly and lively FR:
คึกคะนอง[adj.] (kheuk khanø) EN: lively ; spirited ; high-spirited ; in high spirit ; boisterous FR:
ครึกครื้น[adv.] (khreukkhreū) EN: merrily ; joyfully ; jolly ; lively FR: très agréable ; de rêve
กระฉับกระเฉง[adj.] (krachapkrac) EN: vigorous ; energetic ; active ; lively ; strong ; robust ; sprightly FR: énergique
กระชุ่มกระชวย[adj.] (krachumkrac) EN: hale and hearty ; full of vitality ; lively FR:
กระปรี้กระเปร่า[adj.] (kraprīkrapr) EN: active ; lively ; spry ; energetic ; vigorous ; sprightly ; hale FR: vif ; énergique
มีชีวิตชีวา[adj.] (mīchīwitchī) EN: lively FR:
น่าอยู่[adj.] (nā yū) EN: pleasant ; welcome ; delightful ; lively ; good to stay in ; fit to live in FR: agréable à vivre ; plaisant ; où il fait bon vivre
ประเปรียว[adj.] (praprīo) EN: lively ; spirited ; animated FR: allègre ; enjoué
เปรียว[adj.] (prīo) EN: quick ; lively ; spirited ; vivacious ; nimble ; animated ; sprightly ; untamed ; wild FR: agile ; sauvage
เร้าอารมณ์[adj.] (rao ārom) EN: lively FR:
สดชื่น[adj.] (sotcheūn) EN: cheerful ; lively ; delighted FR:
สดใส[adj.] (sotsai) EN: bright ; lively ; vivacious ; cheerful ; radiant FR: vif ; vivant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -lively-
Back to top