ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-limiting-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น limiting, *limiting*,

-limiting- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yesterday, the Vermont Supreme Court ruled that limiting marriage betweenonlyhumanmen and women is unconstitutional, effectively legalizing vampire marriage in the state.เมื่อวานนี้ที่ศาลฎีกาเวอร์มอนต์ ได้มีการ ประกาศใช้กฎหมายการแต่งงานระหว่าง บุคคลและแวมไพร์ ให้มีสิทธิแต่งงานได้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ
Kendrick is intermittently shutting down power plants, limiting supply to drive up prices.เค็นดริกปิดโรงไฟฟ้าเป็นช่วงๆ จำกัดอุปทานเพื่อเพิ่มราคาพลังงาน
I was limiting myself.ตอนนั้นฉันน่ะตีให้กรอบตัวเอง
It was agreed that John could remain on the throne, on one condition... that he would sign a document upholding the rights and privileges of all free men, but ultimately limiting the power of the monarchy.ปวงชนยอมให้เขาเป็นราชาต่อไป ภายใต้เงื่อนไขหนึ่งเดียว นั่นคือเขาต้องลงนามในพันธสัญญา ประชาชนในใต้หล้าจะอยู่อย่างเสรี อำนาจแห่งกษัตริย์ ถูกจำกัด
Ladies and gentlemen, due to demand, we are now limiting each customer's purchase to a total of two liters of water.ทุกท่าน เราขอเเจ้งให้ทราบว่า เราจะขายน้ำให้เเก่ลูกค้า เเต่ละท่านด้วยปริมาณสูงสุด เเค่สองลิตรเท่านั้น

-limiting- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
免责声明[miǎn zé shēng míng, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, 免责声明 / 免責聲明] disclaimer; statement denying or limiting responsibility

-limiting- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
制約条件[せいやくじょうけん, seiyakujouken] (n) limiting conditions; constraint
漢字制限論[かんじせいげんろん, kanjiseigenron] (n) the question of limiting the use of Chinese characters

-limiting- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค่าจำกัด[n. exp.] (khā jamkat) EN: limiting value FR:
ค่าลิมิต[n. exp.] (khā limit) EN: limiting value FR:
ปัจจัยจำกัด[n. exp.] (patjai jamk) EN: limiting factor FR:

-limiting- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baulinie {f}fixing building limiting line; building line
Hubbegrenzung {f}hoist limiting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -limiting-
Back to top