ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-limited-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น limited, *limited*,

-limited- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've got limited time hereฉันมีเวลาจำกัดที่นี่
He had limited optionsเขามีทางเลือกจำกัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have a limited supply of chemical agents.เรามีเสบียงเคมีภัณฑ์จำกัด
Though Heathcliff became Mr. Earnshaw's favorite child, his protection was limited by the length of the old man's life.ถึงแม้ฮีธคลิฟฟ์จะเป็น ลูกชายคนโปรดของนายเอิร์นชอว์ สิ่งปกป้องรักษาเขาก็หมดลง เมื่อชายชรา จากไป
At least, I was in my old life. I'd like to be again on a limited basis.อย่างน้อยผมอยู่ในชีวิตของฉันอายุ ฉันต้องการที่จะเป็นอีกครั้งบนพื้นฐานที่ จำกัด
Glorious... radiant, spectacular... and perfect because I am not limited by my eyesight.งดงาม เปล่งปลั่ง เฉิดโฉม และสมบูรณ์แบบ เพราะสายตาผมไม่มีข้อจำกัด
A person of limited means.เอ่อ คนที่มีเงินจำกัดน่ะ
Would you like to try our new bacon and egg fajita for $1.29 for a limited time only?อยากลองสินค้าใหม่เบค่อนกับไข่ฟาจิตะ เพียง 1.29 เหรียญมั้ยคะ จำนวนจำกัด
Just $1.99 for a limited time only.แค่ 1.99 เหรียญ จำนวนจำกัด
We've got limited space. Just be patient.-ค่ะ มันใช้ไม่ได้แล้ว
There are only a limited number of explanations.ในหลายประเทศ นี่เป็นเพียงจำนวนที่ได้รับรายงาน
Incorporating would give you the big advantage of what you want right now limited liability.การจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดจะทำให้คุณได้เปรียบมาก คุณจะได้สิ่งที่อยากได้ นั่นคือ ความรับผิดจำกัด
Cables received from English, French and German news agencies now confirm the attack was not limited to the city.มีรายงานสายด่วนจากแหล่งข่าว ของประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมัน ต่างยืนยันพร้องกันว่าการบุกโจมตีครั้งนี้ มิได้เกิดขึ้นเพียงในนิวยอร์คเท่านั้น
You don't think mine are limited to writing cheques, do you?นายคงไม่คิดว่าฉันทำเป็นแค่เขียนเช็ค ใช่ไม๊?

-limited- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盛极一时[shèng jí yī shí, ㄕㄥˋ ㄐㄧˊ ㄧ ㄕˊ, 盛极一时 / 盛極一時] all the rage for a time; grand fashion for a limited time
不止[bù zhǐ, ㄅㄨˋ ㄓˇ, 不止] incessantly; without end; more than; not limited to
有期徒刑[yǒu qī tú xíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 有期徒刑] limited term of imprisonment (i.e. anything less than life imprisonment)
有限公司[yǒu xiàn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 有限公司] limited company; corporation
[yòu, ㄧㄡˋ, 囿] park; to limit; be limited to
目光如豆[mù guāng rú dòu, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄖㄨˊ ㄉㄡˋ, 目光如豆 / 目光如荳] short-sighted; limited vision

-limited- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タイムセール[, taimuse-ru] (n) special offers available for a limited time of the day (wasei
に限らず[にかぎらず, nikagirazu] (conj) not limited to; not just ...
ラ変[ラへん, ra hen] (n) (abbr) (See ラ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of a limited number of verbs ending in "ru" (in written Japanese)
ラ行変格活用[ラぎょうへんかくかつよう, ra gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of a limited number of verbs ending in "ru" (in written Japanese)
初回仕様限定盤[しょかいしようげんていばん, shokaishiyougenteiban] (n) (See 初回生産限定盤) first-run limited edition technical recording
初回生産限定盤[しょかいせいさんげんていばん, shokaiseisangenteiban] (n) first-run limited edition production recording
合同会社[ごうどうかいしゃ, goudoukaisha] (n) limited company; company structure for small businesses, established in 2005 (GK)
合資会社[ごうしがいしゃ, goushigaisha] (n) limited partnership
寡聞[かぶん, kabun] (adj-na,n) limited information
局地[きょくち, kyokuchi] (n) municipal; limited area; locality; (P)
[ゆう, yuu] (n) (1) existence; (n,n-pref) (2) possession; having; (3) (abbr) (See 有限会社) limited company; (P)
有限会社[ゆうげんがいしゃ, yuugengaisha] (n) (See 合同会社) limited company; company structure for small businesses, abolished in 2006 (YK)
有限責任会社[ゆうげんせきにんがいしゃ;ゆうげんせきにんかいしゃ, yuugensekiningaisha ; yuugensekininkaisha] (n) limited liability company (US, Australia, etc.); LLC
止まる(P);留まる;停まる;駐まる[とどまる, todomaru] (v5r,vi) (1) to remain; to abide; to stay (in the one place); (2) to be limited to; to be confined to; (P)
点滴穿石[てんてきせんせき, tentekisenseki] (exp) constant dripping wears away the stone; little strokes fell great oaks; limited strength, when persistently applied, can accomplish great feats
立憲君主政;立憲君主制[りっけんくんしゅせい, rikkenkunshusei] (n) constitutional monarchy; limited monarchy
被補助人[ひほじょじん, hihojojin] (n) person subject to a limited guardianship
限る[かぎる, kagiru] (v5r,vt) (1) to restrict; to limit; to confine; (v5r,vi) (2) to be restricted to; to be limited to; to be confined to; (P)
限定保証[げんていほしょう, genteihoshou] (n) {comp} limited warranties
限定版[げんていばん, genteiban] (n) limited edition
Japanese-English: COMDICT Dictionary
保証の限定[ほしょうのげんてい, hoshounogentei] limited warranties
制限指定表[せいげんしていひょう, seigenshiteihyou] limited entry table
限定保証[げんていほしょう, genteihoshou] limited warranties

-limited- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านปูฯ[TM] (Bānpū ) EN: Banpu ; Banpu Public Company Limited FR:
บริษัทเอกชนจำกัด[n. exp.] (børisat ēkk) EN: Private Corporation ; Company Limited FR:
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)[TM] (Børisat Īta) EN: Italian-Thai Development Public Company Limited (ITD) ; Italian-Thai Development plc (ITD) FR:
บริษัทจำกัด[n. exp.] (børisat jam) EN: limited company ; company limited FR: société à responsabilité limitée [f] ; SARL [f] (sigle) ; S.A.R.L. [f] (sigle)
บริษัท ... จำกัด (มหาชน)[n. exp.] (Børisat ...) EN: ... Public Company Limited FR:
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)[TM] (Børisat Kān) EN: Bangkok Airways Public Company Limited FR:
บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)[org.] (Børisat Kø.) EN: EGAT Public Company Limited FR:
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)[org.] (Børisat Kø.) EN: CAT Telecom Public Company Limited FR:
บริษัทมหาชนจำกัด[n. exp.] (børisat mah) EN: public limited company ; stock corporation (Am.) ; corporation (Am.) FR:
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)[TM] (Børisat Pūn) EN: Siam Cement Group Public Company Limited (SCG FR:
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)[TM] (Børisat Saē) EN: Sansiri Public Company Limited ; Sansiri Plc FR:
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด[org.] (Børisat Sah) EN: The Syndicate of Thai Hotels and Tourists Enterprises Limited (SEPO) FR:
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)[TM] (Børisat Sī-) EN: CP ALL Public Company Limited FR:
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)[org.] (Børisat Thā) EN: Airports of Thailand Plc (AOT) ; Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) FR:
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)[TM] (Børisat Tha) EN: Thai Beverage Public Company Limited ; Thai Beverage Plc ; ThaiBev FR:
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)[org.] (Børisat Tha) EN: Thaicom Public Company Limited FR:
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)[TM] (Børisat Tha) EN: Thai Union Frozen Products PCL. (TUF) ; Thai Union Frozen Products Public Company Limited ; Thai Union Group FR:
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) [org.] (Børisat Tha) EN: Dhanarak Asset Development Company Limited (DAD) FR:
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)[org.] (Børisat Thī) EN: TOT Public Company Limited FR:
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด[org.] (Børisat Ū K) EN: The Bangkok Dock Company Limited FR:
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.)[org.] (Børisat Wi) EN: Aeronautical Radio of Thailand Limited (AEROTHAI) FR:
เฉพาะ[v.] (chaphǿ) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะ[adj.] (chaphǿ) EN: specific ; particular ; peculiar ; limited ; restricted ; prime FR: spécifique ; particulier ; exclusif
เฉพาะที่[adj.] (chaphǿthī) EN: particular ; specific ; distinct ; limited ; local FR:
ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ห.จ.ก.)[n.] (hānghunsuan) EN: limited partnership FR:
หุ้นส่วนจำกัด (ห.จ.ก.)[n. exp.] (hunsuan jam) EN: limited partnership FR:
จำกัด[adj.] (jamkat) EN: limited ; confined ; restricted ; restrictive ; meager ; finite ; Ltd FR: limité ; restreint ; restrictif ; fini
จำกัดจำเขี่ย[v.] (jamkatjamkh) EN: be highly limited FR:
จำกัดจำเขี่ย[adj.] (jamkatjamkh) EN: very limited FR:
จำกัดเครื่องมือ[n. exp.] (jamkat khre) EN: limited edition (of a software) FR: version limitée (d'un logiciel) [f]
จำกัด (มหาชน)[n. exp.] (Jamkat (Mah) EN: Public Company Limited FR:
จำกัดระยะเวลา[n. exp.] (jamkat raya) EN: limited period FR: durée limitée [f] ; période limitée [f] ; limité dans le temps
จำกัดสินใช้[n. exp.] (jamkat sinc) EN: limited liabitily FR:
จำเพาะ[v.] (jamphǿ) EN: be particular ; be specific ; be limited FR: centrer ; axer
การเข้าใจตื้น ๆ [n. exp.] (kān khaojai) EN: limited experience ; small experience ; shallow in understanding ; superficial in understanding FR:
คับแคบ[adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted ; unspacious FR: étroit ; exigu
ค่อนข้างจำกัด[adj.] (khǿnkhāng j) EN: rather limited FR:
กบในกะลาครอบ[n. (loc.)] (kopnaikalāk) EN: ignorant ; unknowledgeable person ; one of very limited outlook and experience. FR: ignare [m]
มีจำกัด[v. exp.] (mī jamkat) EN: be limited FR: avoir une limite ; être limité
พื้นที่จำกัด[n. exp.] (pheūnthī ja) EN: limited space FR:

-limited- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begehbarkeit {f} | bedingte Begehbarkeit | Begehbarkeit der Deckeaccessibility | limited accessibility | ceiling accessibility
begrenzt; beschränkt {adj} | begrenzter; beschränkter | am begrenztesten; am beschränktesten | zeitlich beschränktlimited | more limited | most limited | limited in time
Aktiengesellschaft {f} (AG) [econ.]public limited company (PLC) [Br.]
Angebot {n} | konkretes Angebot | Angebot mit kleinem Umfangproposal | concrete proposal | limited effort proposal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -limited-
Back to top