ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-limit-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น limit, *limit*,

-limit- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, thank you. Fifteen is my limit on schnitzengruben.ไม่ละ ผมไม่กินเกิน 15 อัน
There's no limit to what he'll do. We've had three incidents.มันไม่รู้จักขอบเขตนะ เรามืเหตุเกิดขึ้นสามครั้งเเล้ว
You taught me using any technique that works never to limit myself to one style to keep an open mind.คุณสอนผมใช้เทคนิคที่ทำงานใด ๆ ... ... ไม่เคยที่จะ จำกัด ตัวเองให้รูปแบบหนึ่ง ... ... เพื่อให้เปิดใจ
I suspect the only limit for her would be her own death.ผมสงสัยว่ามันจะเป็น ความตายของเธอ
To limit how much of my In-Valid self I'd leave in the Valid world.เพื่อจำกัดความบกพร่องของตัวเอง
Ah, the speed limit is clearly posted at 25 Miles per hour, but she's going exactly 25.3 Miles per hour.จำกัดความเร็วอยู่ที่ 25 ไมล์/ช.ม. แต่เธอกำลังจะเข้าที่ความเร็ว 25.3 ไมล์/ช.ม.
Contestants, find the limit of this equation.ผู้เข้าแข่งขัน, จงหาข้อจำกัดของสมการต่อไปนี้.
If the limit never approaches anything...ถ้า limit ไม่อาจเกิดขึ้นได้ แล้วไงต่อ... ..
Landmines DMZ, Southern Limit Line Feb 14, 2004, 02:00 A.M.ตะเข็บชายแดนเกาหลีใต้ 14 กุมภาพันธ์ 2004 เวลา 02:
The limit is 60 km/h here.ที่นี่จำกัดความเร็วที่ 30 กม/ชม นะ
I believe this car will reach its limit soon.ฉันเชื่อว่า รถคันนี้จะไม่สามารถให้ในสิ่งที่นายต้องได้ ในไม่ช้านี้แน่นอน
The limit of the 86 has been reached. It's time for my FC to shine.ข้อจำกัดของ 86 ได้มาถึงแล้ว .ต่อจากนี้และนายจะได้เห็นว่าFCของฉันมันเหนือกว่า

-limit- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
最后期限[zuì hòu qī xiàn, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄑㄧ ㄒㄧㄢˋ, 最后期限 / 最後期限] deadline; final time limit (for project)
每日限价[měi rì xiàn jià, ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, 每日限价 / 每日限價] limit on daily price variation
涨跌幅限制[zhǎng diē fú xiàn zhì, ㄓㄤˇ ㄉㄧㄝ ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ, 涨跌幅限制 / 漲跌幅限制] limit up, limit down; limit on daily price variation
约束[yuē shù, ㄩㄝ ㄕㄨˋ, 约束 / 約束] restrict; limit to
包工[bāo gōng, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ, 包工] undertake to perform work within a time limit and according to specifications; contract for a job; contractor

-limit- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スピードリミット[, supi-dorimitto] (n) speed limit
ロシュ限界;ロッシュ限界[ロシュげんかい(ロシュ限界);ロッシュげんかい(ロッシュ限界), roshu genkai ( roshu genkai ); rosshu genkai ( rosshu genkai )] (n) Roche limit; Roche's limit (closest that a natural satellite can come to the center of a planet without disintegrating due to tidal forces)
不成[ふなり, funari] (adj-no,n) (1) unpromoted (piece in shogi); (n) (2) limit orders that become market orders at the closing auction if not already executed
制限速度[せいげんそくど, seigensokudo] (n) speed limit
回折限界[かいせつげんかい, kaisetsugenkai] (n,adj-no) diffraction limit
背伸び;背延び;背のび[せのび, senobi] (n,vs) (1) standing on tiptoe and stretching one's back to make oneself taller; stretching oneself; (2) overreaching oneself; overstretching oneself; trying to do something beyond one's ability; pushing to the limit
許容誤差[きょようごさ, kyoyougosa] (n) allowable error; allowable limit of error
速度制限[そくどせいげん, sokudoseigen] (n) (set) a speed limit
限度を超える[げんどをこえる, gendowokoeru] (exp,v1) to go beyond the limit; to pass the limit
限度枠[げんどわく, gendowaku] (n) allowable range; bound; limit
除斥期間[じょせききかん, josekikikan] (n) (time limit imposed by the) statute of limitations
集中日[しゅうちゅうび, shuuchuubi] (n) day on which many companies hold shareholders meetings (to limit disruption by would-be blackmailers)
集積点[しゅうせきてん, shuusekiten] (n) {math} accumulation point; limit point
Japanese-English: COMDICT Dictionary
タイムリミット[たいむりみっと, taimurimitto] time limit
上限実行優先順位[じょうげんじっこうゆうせんじゅんい, jougenjikkouyuusenjun'i] limit dispatching priority
中心極限定理[ちゅうしんきょくげんていり, chuushinkyokugenteiri] central limit theorem
信頼限界[しんらいげんかい, shinraigenkai] confidence limit
極限をとる[きょくげんをとる, kyokugenwotoru] take the limit of

-limit- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress ; limit ; restrict FR: restreindre ; limiter
อันต-[pref.] (anta-) EN: limit ; terminus ; end ; finality FR:
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life FR: espérance de vie [f]
จำกัด[v.] (jamkat) EN: limit ; restrict ; confine ; constrain ; contain ; clamp down on FR: limiter ; restreindre ; contenir ; aborner (vx)
จำกัดจำนวน[v. exp.] (jamkat jamn) EN: limit the number of FR: limiter le nombre de
จำกัดจำนวนผู้โดยสาร[xp] (jamkat jamn) EN: limit the number of passengers FR: limiter le nombre de passagers
จำกัดความเร็ว[n. exp.] (jamkat khwā) EN: speed limit FR: limitation de vitesse [f] ; vitesse limitée [f]
จุดอันตราย[n. exp.] (jut antarāi) EN: limit of danger FR:
จุดลิมิต[n. exp.] (jut limit) EN: limit point FR:
กำหนด[n.] (kamnot) EN: limit ; schedule ; fixture ; date ; deadline FR: limite [f]
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; establish ; earmark ; assign ; appoint ; allocate ; limit FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; programmer ; allouer
กำหนดความเร็ว[n. exp.] (kamnot khwā) EN: speed limit FR:
กำหนดเวลา[n. exp.] (kamnot wēlā) EN: time limit ; schedule FR: planification [f]
ขัย[n.] (khai) EN: end ; limit ; expiration ; finality FR:
คับ[v.] (khap) EN: overflow ; exceed a limit ; spill over ; overcrowd FR:
ขีดอันตราย[n. exp.] (khīt antarā) EN: limit of danger FR:
ขีดจำกัด[n.] (khītjamkat) EN: limitation ; restriction ; limit ; ceiling FR: limitation [f] ; restriction [f] ; plafond [m] ; limite [f]
ขีดจำกัดบน[n. exp.] (khītjamkat ) EN: upper limit FR: limite supérieure [f]
ขีดจำกัดชั้น [n. exp.] (khītjamkat ) EN: class limit FR:
ขีดจำกัดการแปรผันตรง[n. exp.] (khītjamkat ) EN: proportional limit FR:
ขีดจำกัดความเชื่อมั่น[n. exp.] (khītjamkat ) EN: confidence limit FR:
ขีดจำกัดล่าง[n. exp.] (khītjamkat ) EN: lower limit FR: limite inférieure [f]
ขีดขั้น[v.] (khītkhan) EN: limit ; restrict ; confine FR:
ข้อจำกัดทางอายุ [n. exp.] (khøjamkat t) EN: age limit FR:
ขอบข่าย[n.] (khøpkhāi) EN: framework ; scope ; range ; extend ; sphere ; domain ; limit ; parameters FR: portée [f] ; étendue [f] ; cadre [m] ; sphère [f]
ขอบเขต[n.] (khøpkhēt) EN: frontier ; limit ; confine ; boundary ; range ; extent ; bound ; border ; precinct ; margin ; scope FR: frontière [f] ; limite [f] ; borne [f] ; périmètre [m]
ครบเกณฑ์[v. exp.] (khrop kēn) EN: have reached the prescribed age ; reach the age limit FR: atteindre l'âge limite
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: restrict ; limit ; confine ; cope FR: limiter ; maîtriser ; faire face à
เกินขอบเขต[v. exp.] (koēn khøpkh) EN: be over the limit FR: dépasser la limite
ลิมิต[n.] (limit) EN: limit FR: limite [f]
ลิมิตอินฟีเรียร์[n. exp.] (limit infīr) EN: imit inferior ; infimum limit ; liminf, inferior limit ; lower limit ; inner limit FR:
ลิมิตของลำดับ[n. exp.] (limit khøng) EN: limit of a sequence FR:
ลิมิตของลำดับอนันต์[n. exp.] (limit khøng) EN: limit of infinite sequence FR:
ลิมิตขวา[n. exp.] (limit khwā) EN: right-hand limit ; right-handed limit FR:
ลิมิตล่าง[n. exp.] (limit lāng) EN: lower limit FR: limite inférieure [f]
ลิมิตซ้าย[n. exp.] (limit sāi) EN: left-hand limit ; left-handed limit FR:
ลิมิตซูพีเรียร์[n. exp.] (limit sūphī) EN: limit superior ; supremum limit ; imsup ; superior limit ; upper limit ; outer limit FR:
ไม่มีขีดจำกัด[adj.] (mai mī khīt) EN: without limit ; unlimited FR: illimité
ปริมาณสูงสุดที่รับได้[n. exp.] (parimān sūn) EN: capacity ; limit ; contents FR: capacité maximale [f]
เพดานหนี้[n. exp.] (phēdān nī) EN: debt limit FR:

-limit- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haftgrenze {f}adherence limit; limit of adhesion
Durchschlupfgrenze {f}average outgoing quality limit (AOQL)
unterhalb {prp; +Genitiv} | unterhalb des Grenzwertesbelow | below the limit
Kostendach {n} [econ.]ceiling limit of expenses
Elastizitätsgrenze {f}elastic limit
Notendschalter {m}emergency limit switch
Endanschlag {m}end stop; limit stop
Ausübungslimit {n}exercise limit
Fristverlängerung {f}extension of time limit
Dauerfestigkeit {f}fatigue limit
Hubendschalter {m}hoist limit switch
Limes {n} [math.] | Limes superior | Limes inferiorlimit | upper limit | lower limit
Grenzwert {m} [math.] | einseitiger Grenzwertlimit | one-sided limit
Grenzwertsatz {m} | zentraler Grenzwertsatzlimit theorem | central limit theorem
Kranfahrendschalter {m}long travel limit switch
Höchstpreis {m}maximum price; ceiling price; price limit
Vordertiefe {f}near limit
Betriebsendschalter {m}operational limit switch
Phasengrenze {f}phase boundary; phase limit
Proportionalitätsgrenze {f}proportional limit
Beschwerdefrist {f}time limit for appeal
Frist {f} | innerhalb der vorgeschriebenen Fristtime limit | within the time limit prescribed
Obergrenze {f}upper limit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -limit-
Back to top