ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-leveler-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น leveler, *leveler*,

-leveler- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
灰均し[はいならし, hainarashi] (n) ash leveler
灰押さえ[はいおさえ, haiosae] (n) ash leveler (use in a brazier)
灰押し[はいおし, haioshi] (n) ash leveler (use in a brazier)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -leveler-
Back to top