ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-laughable-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น laughable, *laughable*,

-laughable- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You think I'm an easy woman, and laughable too, right?ง่ายๆและก็... ไม่มีความสำคัญ
# Your looks are laughable # # Unphotographable # # Yet you're my favorite work of art #หัวเราะได้ # # ไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปเก็บไว้ # # เธอคืองานศิลปะชิ้นโปรดของฉัน # # ไม่มีอะไรเทียบเทียมได้ # # คำพูดที่อ่อนโยน #
It's kind of laughable to interfere in each other's personal life.มันน่าขำที่จะไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่น
You're laughable. Laughable Come on kid..ตลกชะมัดเลย ไม่เอาน่าสาวน้อย
And this laughable pack of lies is nothing but a waste of cheap paper.คำโกหกน่าขันพวกนี้ มันก็แค่เศษกระดาษไร้ค่า

-laughable- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
问鼎轻重[wèn dǐng qīng zhòng, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ ㄑㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, 问鼎轻重 / 問鼎輕重] lit. to inquire whether the tripods are light or heavy (成语 saw); a laughable attempt to seize power

-laughable- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃんちゃらおかしい[, chancharaokashii] (adj-i) ridiculous; absurd; silly; laughable
人笑わせ[ひとわらわせ, hitowarawase] (adj-na,n) ridiculous; laughable
似非事[えせごと, esegoto] (n) laughable affair; unlaudable affair; something unreliable

-laughable- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้องแบ๊ว[adj.] (bǿngbaeo) EN: funny ; strange ; queer ; laughable FR:
ขัน[adj.] (khan) EN: funny ; amusing ; humorous ; jocular ; laughable FR: drôle ; amusant
น่าหัวเราะ[adj.] (nā hūarǿ) EN: funny ; comical ; laughable FR: risible
น่าขัน[adj.] (nā khan) EN: funny ; amusing ; humorous ; laughable ; comical ; ridiculous FR: drôle ; amusant ; comique

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -laughable-
Back to top