ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-jeer-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น jeer, *jeer*,

-jeer- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷やかす(P);冷かす[ひやかす, hiyakasu] (v5s) (1) to banter; to make fun of; to jeer at; (2) to cool; to refrigerate; (P)
冷評[れいひょう, reihyou] (n,vs) sarcasm; sneer; jeer
嘲る(P);嘲ける(io)[あざける, azakeru] (v5r,vt) (uk) to scoff; to laugh at; to make fun of; to ridicule; to jeer at; (P)
囃す[はやす, hayasu] (v5s,vt) to play accompaniment; to jeer at
混ぜっ返す;雑ぜっ返す[まぜっかえす, mazekkaesu] (v5s,vt) (1) (See 混ぜ返す・1) to stir; to mix; (2) (See 混ぜ返す・2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks)
混ぜ返す;雑ぜ返す[まぜかえす, mazekaesu] (v5s,vt) (1) (See 掻き混ぜる) to stir; to mix; (2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks)
野次る;弥次る[やじる, yajiru] (v5r,vt) to jeer (at); to hoot; to boo; to catcall; to heckle
飛ばす[とばす, tobasu] (v5s,vt) (1) to fly; to fire; to hurl; to launch; (2) to skip over; to omit; to drop (e.g. stitch); (3) to run or drive fast; to gallop; (4) to spread a rumour (rumor); to tell a story; (5) to remove; to get rid of; to transfer; (6) to attack; to jeer at; (P)

-jeer- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮาป่า[v.] (hāpā) EN: boo ; jeer ; heckle ; hoot FR: conspuer ; huer ; chahuter
โห่[v.] (hō) EN: catcall ; hoot ; boo ; jeer FR: huer ; conspuer
ตลก[v.] (talok) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool FR: plaisanter
ไยไพ[v.] (yaiphai) EN: jeer at ; deride ; ridicule ; mock ; sneer FR:
หยัน[v.] (yan) EN: jeer FR:
เยาะ[v.] (yǿ) EN: jeer at ; mock ; ridicule ; laugh at FR: se moquer de ; railler ; ridiculiser
เย้ย[v.] (yoēi) EN: mock ; jeer ; laugh at ; sneer ; ridicule FR: se moquer ; tourner en dérision
เยาะหยัน[v.] (yǿyan) EN: mock ; jeer (at) ; be sarcastic FR:
เยาะเย้ย[v.] (yǿyoēi) EN: ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride FR: ridiculiser ; bafouer
เยาะเย้ยถากถาง[v. exp.] (yǿyoēi thāk) EN: ridicule ; satirize ; mock ; jeer at FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -jeer-
Back to top