ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-jazz-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น jazz, *jazz*,

-jazz- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or maybe with some of the jazz you play so beautifully.หรืออาจจะมีบางส่วนของดนตรีแจ๊สที่คุณเล่นอย่างสวยงาม
You meet all sorts. Jazz people, book people...คุณจะพบทุกประเภท คนดนตรีแจ๊สคนหนังสือ ...
He's the only jazz musician I can recall who was completely devoid of anarchist tendencies.เขาเป็นนักดนตรีแจ๊สเดียวที่ฉันสามารถจำ ที่ปราศจากแนวโน้มอนาธิปไตย
You work your way up, perfect your style till you are at the top, like Colosimo's Restaurant, best food, best service and best jazz in Chicago.คุณทำงานตามแบบของคุณ, ทำมันให้ดีที่สุด จนประสพความสำเร็จ, เหมือน ภัตตาคาร โคโลสิโม่ , อาหารดี บริการดี ดนตรีดีที่สุดใน ชิคาโก.
Now, I figured anyone who loved jazz might want to fool around with playing.ฉันคิดว่าคนที่ชอบ ดนตรีแจ๊ส คงต้องอยากเล่นดนตรี.
You can play Happy Birthday in jazz or you can play St. Louis Rag so straight, it won't be jazz no more.นายเล่นเพลงวันเกิดแบบแจ๊สได้ นายเล่นเพลงเซ็นต์หลุยส์ แร็คได้แบบไม่เพี้ยน แต่มันไม่ใช่ดนตรีแจ๊ส .
Two basics that make jazz jazz.พื้นฐานสองอย่างที่ทำให้ดนตรีแจ๊สเป็นแจ๊ส.
Hey, the melting pot of music is where jazz all began.ดนตรีทุกแบบ เริ่มต้นมาจากดนตรีแจ๊ส ทั้งนั้น.
The difference between jazz and the blues is a state of mind.ความแตกต่างระหว่าง ดนตรีแจ๊ส กับ เพลงบลูส์ คือ อารมณ์.
The man who invented jazz sent us here Really?งั้นเริ่มนับซะเถอะ คนคิดค้นดนตรีแจ๊สส่งเรามา
Is it Christmas already? Come on, Jelly Roll show us what jazz is all aboutถึงคริสต์มาสแล้วเหรอนี่ เจลลี่ โรล โชว์สิแจ๊สเป็นยังไง
And that's just what he said "Fuck jazz too"เขาพูดแค่นั้น แจ๊สฝืดๆ

-jazz- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アシッドジャズ[, ashiddojazu] (n) acid jazz
クールジャズ[, ku-rujazu] (n) cool jazz
ジャギー[, jagi-] (n) (1) jazz dance; (2) jaggies
ジャズクラブ[, jazukurabu] (n) jazz club
ジャズコーラス[, jazuko-rasu] (n) jazz chorus
ジャズシンガー[, jazushinga-] (n) jazz singer
ジャズソング[, jazusongu] (n) jazz song
ジャズピアノ[, jazupiano] (n) jazz piano
シンフォニックジャズ[, shinfonikkujazu] (n) symphonic jazz
ソウルジャズ[, sourujazu] (n) soul jazz
デキシーランドジャズ[, dekishi-randojazu] (n) Dixieland jazz
ロフトジャズ[, rofutojazu] (n) loft jazz

-jazz- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัสดนตรี[n.] (hatsadontrī) EN: jazz FR: musique de jazz [f] ; jazz [m]
แจ๊ส [n.] (jaēs) EN: jazz FR: jazz [m]
เพลงแจ๊ส [n. exp.] (phlēng jaēs) EN: jazz music ; jazz FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -jazz-
Back to top