ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-iterate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น iterate, *iterate*,

-iterate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สำทับ[v.] (samthap) EN: reiterate ; iterate ; repeat FR: réitérer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -iterate-
Back to top