ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-involvement-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น involvement, *involvement*,

-involvement- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your involvement wouldn't have to do with the plane crash...พวกคุณไม่ได้ไปเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องของเครื่องบินที่ตก...
I had no involvement in this awful affair.ฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลย
What's your involvement with this?แล้วคุณเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้
Employee involvement in the show is a tradition here.แต่เป็นธรรเนียมที่จะต้องมี การแสดงของพนักงานนะครับ
And there is still no word on the involvement of Jerry Damon Shaw.และยังไม่พบข้อมูลเรื่องการพัวพัน ของ เจอร์รี่ เดมอน ชอว์
Glad I'm not the one who has to tell Ratner about his wife's involvement in all this.ผมยินดีที่ไม่ใช่คนเดียวที่จะต้องบอกแรทเนอร์ ว่าเมียเขามีส่วนในเรื่องนี้
Deborah Morgan's continued involvement on the Oscar Prado case.ที่เด็บบร้า มอร์แกน ทำคดีออสการ์ พราโด้
You keep Miguel's involvement secret, he might let you off with a few years.ลูกให้มิเกลล่วงรู้ความลับ เขาอาจปล่อยลูกไปในไม่กี่ปี
If a cop isn't killed during a commission of a crime, gang involvement is highly likely.ถ้าตำรวจไม่ได้ถูกฆ่าในที่เกิดเหตุ ความเกี่ยวข้องกับพวกแก๊งก็จะสูงขึ้น
Lung involvement isn't very severe.แต่ปอดยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
Explains the lung involvement and-อธิบายเรื่องปอด มีปริมาตรลดลงและ-
It would be unjust to punish him without determining the extent of his involvement in the affairขอฝ่าบาทได้โปรด ให้ความเป็นธรรมกับเขา ได้โปรดตัดสินโดยละเว้นเรื่อง ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเขากับนาง

-involvement- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民权主义[mín quán zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民权主义 / 民權主義] democracy; civil liberties; principle of democracy, the second of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning widespread popular involvement in affairs of state)

-involvement- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パブリックインボルブメント[, paburikkuinborubumento] (n) public involvement
勝ち残り[かちのこり, kachinokori] (n) winning sumo wrestler who remains ringside in case his involvement is needed in pre-bout rituals
掛かり合い[かかりあい, kakariai] (n) involvement
水平展開[すいへいてんかい, suiheitenkai] (n) (1) involvement of peer groups (Quality Assurance term); (2) application to similar products; (3) grassroots (organization, development, movement)
纏綿[てんめん, tenmen] (n) entanglement; clinging affection; involvement
資本提携[しほんていけい, shihonteikei] (n) capital tie-up; capital alliance; alliance with capital involvement
連累[れんるい, renrui] (n,vs) complicity; implication; involvement

-involvement- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความพัวพัน[n.] (khwām phūap) EN: involvement ; entanglement FR:
ความสัมพันธ์[n.] (khwām samph) EN: relation ; association ; involvement ; connection ; relationship ; correlation ; link ; ties [pl] FR: relation [f] ; association [f] ; lien [m] ; interaction [f] ; rapport [m]

-involvement- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Engagement {n} | stärkeres Engagementcommitment; involvement | stronger commitment; greater involvement
Einbindung {f} (in) | Einbindung in internationale Verpflichtungenintegration (into); involvement (in) | involvement in international tasks

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -involvement-
Back to top